ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนวิจัย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทุนวิจัย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ
นักวิจัย : ผาสุก พงษ์ไพจิตร
คำค้น : การค้าน้ำมันเถื่อน , การค้าแรงงาน , ค้าผู้หญิง , ยาเสพติด , อาวุธสงคราม , เศรษฐกิจนอกกฎหมายของไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3810006 , http://research.trf.or.th/node/3355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและประมาณการขนาดของเศรษฐกิจนอกกฎหมายของไทย 6 ประเภทหลัก คือ 1. การค้ายาเสพติด 2. การค้าอาวุธสงคราม 3. การค้าน้ำมันเถื่อน 4. การค้าแรงงานและผู้หญิง 5. การค้าโสเภณีใน ประเทศ 6. การพนัน 3 ประเภท คือ คาสิโน พนัน บอล และหวยใต้ดิน โดยใช้ สหสาขาวิชาและ ใช้วิธีการวิจัยหลายอย่าง ประกอบกัน รวมทั้งการวิจัยจาก เอกสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ การออกแบบสอบถาม การทำ Focus group การสัมภาษณ์เจาะ ลึกเฉพาะราย จากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจนอกกฎหมายของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ การคำนวณมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจหลัก 6 ประเภท พบว่ามีมูลค่าร้อยละ 8 - ร้อยละ 13 ของ GNP ต่อปี ระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2538 กิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มมากที่สุด คือ การพนันเถื่อน ตามมาด้วยการค้าประเวณี การค้ายาเสพติด การค้าน้ำมันเถื่อน การค้าแรงงานและผู้หญิง และการค้า อาวุธสงคราม การศึกษาเสนอข้อค้นพบที่สำคัญอีก คือ ขบวนการทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มิได้ดำรงอยู่อย่าง เป็นอิสระขาดออกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน และมีเครือข่ายที่ซ้อนทับกันอยู่ ข้อค้นพบนี้เป็นกุญแจสำคัญช่วยไขความลับด้านมืดของระบบการเมืองปัจจุบันว่า เหตุใดกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น จึงสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้สำเร็จ ผลการศึกษาของงานวิจัยสามารถ กระตุ้นให้สาธารณชนหันมาสนใจและถกเถียงเรื่องแนวทางและนโยบายสาธารณะที่ควรเป็นไปอย่างกว่างขวาง ดังนั้น การที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจนอกกฎหมาย จึงต้องการการปฏิรูประบบตำรวจ ระบบศาล และระบบ การเมือง การผลักดันไปสู่การปฏิรูปต้องมาจากประชาชน โดยผลการศึกษาและอภิปรายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่ง แรงผลักดันสู่การปฏิรูปดังกล่าว

บรรณานุกรม :
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . (2540). ทุนวิจัย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . 2540. "ทุนวิจัย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . "ทุนวิจัย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร . ทุนวิจัย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.