ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี
นักวิจัย : สมพล ปิดกวงษ์
คำค้น : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -- ไทย -- สระบุรี , การพัฒนาเศรษฐกิจ , การพัฒนาสังคม , เศรษฐกิจพอเพียง , สระบุรี -- ภาวะเศรษฐกิจ , สระบุรี -- ภาวะสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14306
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลจากการพัฒนากิจกรรม สามารถกระตุ้นผลผลิตของผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) กับการกระจายรายได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนจังหวัดสระบุรี 2) เพื่อศึกษากลุ่มผลประโยชน์ใดที่ได้รับประโยชน์จาการพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตจังหวัดของจังหวัดสระบุรี การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงเอกสารเป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นในเชิงลึก ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมสมองโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) ของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 292 คน ซึ่งผลการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ผลการวิจัยในส่วนแรก ศึกษาความสำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสระบุรี พบว่า ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) แสดงสภาวการณ์ผลิตของจังหวัด เป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาของจังหวัด ในส่วนที่สอง ผลจากการพัฒนากิจกรรมสามารถกระตุ้นผลผลิตของผลิตภัณฑ์จังหวัด ที่มีต่อการนำไปสู่การกระจายรายได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนของจังหวัดสระบุรี พบว่า การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัด เป็นการพัฒนาโดยให้ความสำคัญในด้านความเจริญเติบโตในระดับมหภาคและเป็นภาพรวมกว้างๆ รวมทั้งใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจเป็นเครื่องวัด ส่วนตัวแปรทางด้านสังคม มักจะถูกละเลย ซึ่งไม่สามารถนำไปสู่การกระจายรายได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี ในส่วนที่สาม กลุ่มผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์จังหวัดของจังหวัดสระบุรีคือ กลุ่มทุนอุตสาหกรรม กลุ่มทุนพาณิชย์ กลุ่มบรรษัทข้ามชาติ กลุ่มธุรกิจเอกชนและกลุ่มนักการเมือง

บรรณานุกรม :
สมพล ปิดกวงษ์ . (2550). ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพล ปิดกวงษ์ . 2550. "ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพล ปิดกวงษ์ . "ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สมพล ปิดกวงษ์ . ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.