ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของการเผากากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของการเผากากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับ
นักวิจัย : รัตติยา ปริญญารัตนเมธี
คำค้น : การบริหารงานโลจิสติกส์ , ของเสียอันตราย -- การขนส่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อทำการกำจัดโดยใช้เตาเผาปูนซีเมนต์เป็นต้นแบบในการศึกษาโดยสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์(Mathematical Model) แบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming : LP ) ในการคำนวณหาปริมาณกากของเสียที่เหมาะสมในโครงข่ายโลจิสติกส์จากแหล่งกำเนิดโรงงานอุตสาหกรรมไปยังสถานที่กำจัดที่โรงงานปูนซีเมนต์สำหรับแต่ละแหล่ง เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ที่ต่ำที่สุดโดยมีข้อสมมุติของโครงข่าย โลจิสติกส์ในแบบจำลอง คือ แหล่งกำเนิดกากของเสีย 8 โรงงาน จาก 2 นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด ชลบุลีและจังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณและชนิดของกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวแตกต่างกัน เพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรีจำนวน 3 โรงงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและความสามารถในการกำจดกากของเสียอุตสาหกรรมแตกต่างกัน โดยมีข้อมูลนำเข้าในแบบจำลอง ประกอบไปด้วย 1. ค่าขนส่ง 2. ค่าการดำเนินงาน 3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 4. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากของเสีย ผลจากการทดสอบแบบจำลองด้วยข้อมูลของบริษัทต้นแบบ สามารถคำนวณปริมาณกากของเสียที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายในโครงข่ายโลจิสติกส์ย้อนกลับของแต่ละสายการขนส่งในปริมาณที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดด้านการบรรทุกของรถขนส่งกากของเสีย ซึ่งให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำสุดประมาณ 150,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของแบบจำลองดังกล่าว พบว่า ค่าขนส่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งทางบริษัทจะต้องมีการวางแผนระบบการขนส่งให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบโดยรวม

บรรณานุกรม :
รัตติยา ปริญญารัตนเมธี . (2549). การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของการเผากากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตติยา ปริญญารัตนเมธี . 2549. "การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของการเผากากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตติยา ปริญญารัตนเมธี . "การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของการเผากากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
รัตติยา ปริญญารัตนเมธี . การลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของการเผากากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.