ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต)
นักวิจัย : พิพัทธ์ ชนะสงคราม
คำค้น : วิทยุชุมชน , ร่วมด้วยช่วยกัน (รายการวิทยุ) , วิทยุกระจายเสียง -- แง่สังคม -- ไทย , เศรษฐศาสตร์การเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทย ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อ ความสัมพันธ์ทางอำนาจต่อภาครัฐและภาคธุรกิจ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการให้ได้รับการวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ.เอ็ม.96.0 เมกะเฮิร์ต) มีบทบาทเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางอำนาจให้กับประชาชนต่อภาครัฐและภาคธุรกิจ รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ.เอ็ม.96.0 เมกะเฮิร์ต) แม้การก่อกำเนิดจะไม่ใช่วิทยุชุมชนแต่เป็นสื่อของทุนในโลกประชาธิปไตย ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและเพื่อชุมชนโดยใช้รูปแบบและเนื้อหาหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสาร (Two way communications) เป็นด้านหลัก ทำให้ประชาชนเกิดความคิดมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของรายการ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้พบว่า แม้การดำเนินงานของรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ.เอ็ม.96.0 เมกะเฮิร์ต) จะได้ดำเนินงานเพื่อชุมชน แต่ในระยะยาวหากมองถึงการก่อกำเนิดของรายการโดยเจ้าของทุนแล้ว นับเป็นการท้าทายอย่างยิ่งว่าเจ้าของทุนที่ต้องการรับใช้สังคมจะสามารถบริหารรายการให้รับใช้สังคม ตามความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

บรรณานุกรม :
พิพัทธ์ ชนะสงคราม . (2549). บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัทธ์ ชนะสงคราม . 2549. "บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัทธ์ ชนะสงคราม . "บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พิพัทธ์ ชนะสงคราม . บทบาทและอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคมไทย : ศึกษากรณีรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟ. เอ็ม. 96.0 เมกะเฮิร์ต). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.