ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน
นักวิจัย : พิไลวรรณ ซิบยก
คำค้น : การเชื่อมโยงเนื้อหา , การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , สื่อมวลชน , เศรษฐศาสตร์การเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยเรื่องการถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการรวบรวมข่าวการเมืองจาก หนังสือพิมพ์มติชน รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ รายการข่าวภาคค่ำของกรมประชาสัมพันธ์ และ www.sanook.com การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายโยงข่าวการเมืองในสื่อมวลชน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโยงข่าวการเมืองในสื่อมวลชน ระเบียบวิธีที่ใช้คือการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) เพื่อศึกษาถึงลักษณะของการถ่ายโยงข่าว นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการถ่ายโยง โดยอาศัยแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ คือ แนวคิดเรื่องการถ่ายโยง แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำ แนวคิดเรื่องการผลิตข่าว แนวคิดเรื่องคุณค่าข่าว แนวคิดการเล่าเรื่อง และแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมือง ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชนนั้น มีการถ่ายโยงเรื่องเวลาพบว่า มีการนำเสนอข่าวที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาของเหตุการณ์และเวลาการออกอากาศ การถ่ายโยงเรื่องพื้นที่พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนมีการนำเสนอในประเด็นที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง 2 ฝ่าย ในขณะที่รายการข่าวของกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอในประเด็นที่เห็นด้วยกับรัฐบาล ไม่นำเสนอประเด็นที่ขัดแย้งต่อรัฐบาล การถ่ายโยงรูปแบบการนำเสนอ มีการถ่ายโยงเรื่องพาดหัว ความนำ เนื้อเรื่องและส่วนท้ายของข่าว ในเรื่องการใช้ภาษานั้นไม่มีการถ่ายโยงเนื่องจากแต่ละสื่อมีการใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโยง ได้แก่ นโยบายองค์กร มีผลต่อการถ่ายโยงเวลา พื้นที่ รูปแบบการนำเสนอและการใช้ภาษา ความเป็นเจ้าของและการควบคุมสื่อ มีผลต่อการถ่ายโยงเรื่องพื้นที่ หนังสือพิมพ์ไม่มีการควบคุมจากรัฐบาลจึงทำให้นำเสนอประเด็นได้หลากหลาย ไม่ถูกปิดกั้น ในขณะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของรายการข่าววิทยุ จึงทำให้มีประเด็นที่ไม่ครอบคลุม นำเสนอฝ่ายรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยเรื่องการตลาดมีผลต่อการถ่ายโยงเวลา สภาวะการเมืองมีผลต่อการถ่ายโยงพื้นที่ และธรรมชาติของสื่อมีผลต่อการถ่ายโยงพื้นที่เช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
พิไลวรรณ ซิบยก . (2549). การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิไลวรรณ ซิบยก . 2549. "การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิไลวรรณ ซิบยก . "การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พิไลวรรณ ซิบยก . การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.