ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กาญจนา บุญมี
คำค้น : การประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก , โรงเรียนอนุบาล , กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล ในกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้ความเข้าใจ และการดำเนินการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 5 คน ครูประจำชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 จำนวน 71 คน และผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาลจำนวน 270 คน จาก โรงเรียนรุ่งตะวัน โรงเรียนแสงตาวัน โรงเรียนจิตเมตตา โรงเรียนจันทราเวช โรงเรียนแก้วมณี ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชน ที่มีการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในปีการศึกษา 2550 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสังเกตการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละพบว่า 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ จากการวิจัยพบว่าผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการอบรมและศึกษาดูงานให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้วิธีการอบรม พูดคุยกับครู ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และอ่านหนังสือพัฒนาการเด็ก ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง สามารถระบุพฤติกรรมเด็กที่ควรได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก ครูส่วนใหญ่ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการสังเกต พฤติกรรม และบันทึกลงในสมุดบันทึกพฤติกรรม 2. ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก ผู้บริหารและครูกำหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกไว้ในหลักสูตร และแผนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริหารและครูให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยการจัดอบรม จัดป้ายนิเทศบริเวณโรงเรียนพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมและวิธีการปรับพฤติกรรม ผู้บริหารส่วนใหญ่มอบหมายให้ครูเป็นผู้จัดกิจกรรม ตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึก โดยที่ครูจะประสานงานครูการศึกษาพิเศษในเรื่องการจัดกิจกรรม ผู้บริหารส่วนใหญ่ติดตามงานจากการนิเทศการสอนและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ครูส่วนใหญ่กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก โดยเน้นร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะกิจกรรมที่ครูจัดมี 2 แบบ คือ แบบกลุ่มใหญ่ และแบบรายบุคคล เพื่อทดสอบประสาทสัมผัสการรับรู้และการปรับตัวต่อสถานการณ์ ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมที่สนามเด็กเล่น และทางเดิน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย สื่อวัสดุที่ครูส่วนใหญ่ใช้คือเครื่องเล่น ของเล่น ที่เหมาะให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง ครูส่วนใหญ่ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกลงในสมุดบันทึกพฤติกรรม

บรรณานุกรม :
กาญจนา บุญมี . (2550). การศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา บุญมี . 2550. "การศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา บุญมี . "การศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
กาญจนา บุญมี . การศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการประมวลข้อมูลการรับความรู้สึกในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.