ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง
นักวิจัย : อภิรดี พลอยเลื่อมแสง
คำค้น : การบังคับคดี , ศาลปกครอง , วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14212
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศาลปกครอง เพื่อควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหาย รวมทั้งระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง จึงควรที่จะมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ยังคงมีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก (1) ปัญหาข้อบกพร่องของกฎหมายหรือระเบียบในการบังคับคดีปกครอง (2) ปัญหาในการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง (3) ปัญหาที่เกิดจากคู่กรณี และ (4) ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการบังคับคดีของสำนักงานศาลปกครอง โดยผลการศึกษาวิจัยตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการบังคับคดีปกครอง โดยมุ่งเน้นถึงการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง และพิจารณาเปรียบเทียบกับการดำเนินการบังคับคดี ในคดีพิพาททางปกครองก่อนการจัดตั้งศาลปกครอง ซึ่งศาลยุติธรรมและคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยคดี โดยได้เสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางหรือวิธีการในการบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเยียวยา แก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของคู่กรณี และระงับข้อพิพาทในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัย ได้เสนอให้มีการ (1) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน การ ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา (2) ชี้แจงต่อศาลถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบังคับคดีปกครอง (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนในการดำเนินการบังคับคดีปกครอง (4) เพิ่มมาตรการหรือแนวทางในการบังคับคดีปกครอง และ (5) นำมาตรการเสริมในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองมาใช้แล้วแต่ กรณี

บรรณานุกรม :
อภิรดี พลอยเลื่อมแสง . (2549). การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรดี พลอยเลื่อมแสง . 2549. "การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรดี พลอยเลื่อมแสง . "การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
อภิรดี พลอยเลื่อมแสง . การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.