ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ , อานุภาพ พานิชผล , สมบัติ อินทร์คง , ทิพวรรณ ตัณฑวณิช
คำค้น : สัตว์หน้าดิน -- ไทย -- ชลบุรี , ประชากรสัตว์ -- ไทย -- ชลบุรี , สัตว์ทะเล -- ไทย -- ชลบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14063
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาโครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ คุณภาพดินตะกอนและคุณภาพน้ำชายฝั่ง ได้ดำเนินงานในบริเวณหาดทรายเขตน้ำขึ้นน้ำลงใน อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี 5 แห่ง ได้แก่ หาดท่าวัง หาดทรายแก้ว หาดท่ายายทิม หาดท่าล่าง หาดถ้ำพัง โดยการวางแนวสำรวจและเก็บตัวอย่างจากผิวดินถึงระดับความลึกประมาณ 10 ซม. ภายในตารางสำรวจขนาด 0.25 ตร.ม. ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือน กันยายน 2551 พบสัตว์ทะเลหน้าดิน 113 ชนิด ใน 7 ไฟลัม สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบชุกชุมมากในหาดท่าวัง หาดทรายแก้ว และหาดท่าล่าง คือหอยฝาเดียว (110 - 249 ตัว/ตร.ม.) โดยเฉพาะในวงศ์ Cerithiidae และ Potamididae หาดท่ายายทิมพบกลุ่มครัสเตเซียน (ไอโซพอต) มีความชุกชุมมากที่สุด (33.1 ± 15.9 ตัว/ตร.ม.) รองลงมาคือกลุ่มหอยสองฝา (Donacidae) ส่วนกลุ่มเด่นที่พบมากในหาดทรายถ้ำพัง คือ หอยสองฝา (18.0 ± 26.7 ตัว/ตร.ม.) (Donacidae) รองลงมาคือไอโซพอต ในทุกหาดที่ทำการศึกษาช่วงฤดูฝนจะพบความหนาแน่นและมวลชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่น้อยกว่าในฤดูแล้งทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มที่ลดต่ำลง จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของชุมชนสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มต่างๆ ต่อขนาดตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์ในดินพบว่าความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่ม หอยสองฝา หอยฝาเดียว และไส้เดือนทะเลแปรผันตามกับปริมาณสารอินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ขนาดตะกอนดินแปรผกผันกับความหนาแน่นของกลุ่มไส้เดือนทะเล นอกจากนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินและปริมาณซัลไฟด์ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าบริเวณหาดที่มีกิจกรรมของมนุษย์มากจะส่งผลต่อโครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินมากกว่าในหาดที่มีกิจกรรมน้อย

บรรณานุกรม :
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ , อานุภาพ พานิชผล , สมบัติ อินทร์คง , ทิพวรรณ ตัณฑวณิช . (2551). โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ , อานุภาพ พานิชผล , สมบัติ อินทร์คง , ทิพวรรณ ตัณฑวณิช . 2551. "โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ , อานุภาพ พานิชผล , สมบัติ อินทร์คง , ทิพวรรณ ตัณฑวณิช . "โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ , อานุภาพ พานิชผล , สมบัติ อินทร์คง , ทิพวรรณ ตัณฑวณิช . โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.