ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ
นักวิจัย : พิษณุ ไชยมงคล
คำค้น : กระบวนการเรียนรู้ , การพัฒนาชนบท , กำแพงเพชร , ความร่วมมือ , พิษณุโลก , ภาคีพัฒนา , ภาคเหนือ , อุตรดิตถ์ , เชียงใหม่ , แผนชุมชน , แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PUR51O0002 , http://research.trf.or.th/node/3344
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสัมมนานี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนของการ ดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะในพื้นที่ ภาคเหนือ อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส,) ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก ๕ จังหวัดภาคเหนือ ใน วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2551 ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำบทเรียนการดำเนินงานของทั้ง 5 จังหวัดมานำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคณะทำงานจังหวัด ผู้ติดตามสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีต่างๆ พร้อมๆกับร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการ ปัญหาความยากจน สังคมและสุขภาวะในระยะต่อไป วิธีการสัมมนาคือ เริ่มโดยการให้ สกว.นำเสนอที่มาและความสำคัญของโครงการความ ร่วมมือ รวมทั้งวัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้ ต่อจากนั้น ผู้ประสานและติดตามฯภาคเหนือได้ นำเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบและข้อสังเกตเสนอแนะในภาพรวมของภาคเหนือ และตามมา ด้วยการให้ตัวแทนคณะทำงานแต่ละจังหวัดนำเสนอกระบวนการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกตที่สำคัญๆ หลังจากนั้น ตัวแทนภาคีสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้อภิปรายผลและให้ เสนอแนะ สุดท้าย ตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือในระยะที่ 2 และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปรายหาข้อสรุปเชิงปฎิบัติการร่วมกัน ผลการสัมมนาสรุปได้ว่า โดยภาพรวมแล้ว การดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบรรลุ เป้าหมายอย่างดี ก่อให้เกิดกลไกและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนทุกระดับโดยเฉพาะระดับ ตำบลซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และราชการในพื้นที่ นอกจากนั้น ชุมชน หมู่บ้านและชุมชนตำบลเป้าหมายสามารถยกระดับ“ศักยภาพหรือขีดความสามารถ”ในการจัดการ ตนเอง ทั้งนี้โดยผ่าน “กระบวนการจัดทำแผนและข้อเสนอชุมชน” ที่อาศัยข้อมูลรายรับ-จ่าย ครัวเรือนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาเป็นฐาน “การเรียนรู้” และกำหนด “แนวทางหรือทางเลือก” ในการจัดการปัญหาชองชุมชน พร้อมทั้งสามารถเป็นเครื่องมือในการ “บูรณาการการบริหารจัดการ ท้องถิ่นตำบล-จังหวัด” ระหว่างชุมชน ราชการส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่แต่ละ จังหวัดเป็นอย่างดี This seminar was to propose the result and lesson exchange of “Cooperation project for poor problem prove”, social development and healthy in the northern region : Chiangmai, Maehongsorn, Uttradit, Pisanulok and Kamphangphet. Thailand Research Fund (TRF) and Thai Health Promotion Foundation (Thai Health) coordinated to support the issue “The process of Community economic: Lesson from 5 provinces” on September 12, 2008 at Sila-As Meeting room on the 5th Fl., City Hall of Uttradit for bringing about all 5 provinces of implements to exchange both learn and experience together with the province work group, supervisors, local governors and officers. Moreover, way determinations on poor problem solve. How to seminar, it was started by TRF to propose the source and the important of corporation project and objective. After that, the cooperators of the northern region submitted the results of comparative analyze and recommendation on concentration vision of northern region. Then, the representatives of each province of northern region presented the process, result, obstacle and important visibility as well. The officers supported about result debate and suggestion. Finally, the representatives of TRF proposed the way of process on the 2nd time and all participants debated over the practical summarization. The summarization of this seminar was Target of northern region was successfully achieved and caused for energy and cooperation in community developing with all levels especially sub-district level, was comprised of community leader and governors. The target of community village and sub-district can be raised the efficiency or ability by itself management. All used the process of community planning and proposal, that was the information of income and expenditure of household and other involved data to base on learn and “way or choice” determination, that is a tool for “Integrating local administration”.

บรรณานุกรม :
พิษณุ ไชยมงคล . (2552). ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิษณุ ไชยมงคล . 2552. "ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิษณุ ไชยมงคล . "ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
พิษณุ ไชยมงคล . ความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ เรื่อง กระบวนการจัดการเศรษฐกิจฐานราก : บทเรียนและข้อมูลจาก 5 จังหวัดภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.