ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
นักวิจัย : อารี วิบูลย์พงศ์
คำค้น : ทัศนคติ , นำร่อง , ผู้บริโภค , พฤติกรรม , สายน้ำผึ้ง , ส้ม , เชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PPG5120001 , http://research.trf.or.th/node/3336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาการตลาดส้มเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกส้มรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่เกษตรกร รายย่อยผู้ปลูกส้มในพื้นที่อื่นๆ การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อส้ม ตลอดจนการศึกษาถึงทัศนคติของ ผู้บริโภค จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดของเกษตรกรรายย่อยและการพัฒนาการผลิตส้ม ต่อไป โครงการวิจัยนำร่องนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจผู้บริโภคอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ที่ อยู่ในข่ายเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 420 ตัวอย่าง ในเดือนพฤษภาคม 2551 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เชิง คุณภาพด้วยสถิติเชิงพรรณนา พฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจ รายงานนี้ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบจำลองโลจิท เพื่อชี้ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและความชอบ และจำแนกลูกค้าเป้าหมาย การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอกมีพฤติกรรมและทัศนคติต่อส้มสายน้ำผึ้งไม่ แตกต่างกัน แหล่งซื้อที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด คือ ตลาดสดและตลาดนัดทั่วไป ลักษณะส้มสายน้ำผึ้งที่ผู้บริโภค ต้องการ มีผิวสวย ผิวสีเหลืองปนเขียว ผลขนาดกลางขึ้นไป และรสชาติหวานอมเปรี้ยว หากซื้อเพื่อเป็นของฝากและ ทำบุญผู้บริโภคจะเลือกซื้อส้มที่มีผลขนาดใหญ่ ผิวสวย และมีรสชาติหวาน ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงนิยมบริโภคส้มที่มีรสชาติหวาน แม่บ้านและผู้มีปัญหาสุขภาพนิยมบริโภคส้มที่มีผล ขนาดกลาง ในขณะที่ผู้บริโภคในเมือง มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมากและมีปัญหาสุขภาพนิยมบริโภคส้มที่มีผิวสี เหลืองปนเขียว ผู้บริโภคที่มีอายุมากนิยมบริโภคส้มที่ไม่มีการเคลือบผิว และผู้บริโภคในเมือง มีอายุมาก มีอาชีพ เป็นข้าราชการ แม่บ้าน และค้าขายนิยมบริโภคส้มที่มีผิวลายมากกว่าผิวสวย นอกจากนี้ฤดูกาลยังมีผลต่อการ บริโภคส้มของผู้บริโภคและส้มสีทองเป็นส้มที่ผู้บริโภคเลือกซื้อทดแทน หากหาซื้อส้มสายน้ำผึ้งไม่ได้ ผู้บริโภครู้จักและมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับส้มอินทรีย์และส้มปลอดภัยค่อนข้างน้อย ผู้บริโภคส้มอินทรีย์และส้ม ปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นคนในเมือง มีรายได้และการศึกษาค่อนข้างสูง เนื่องจากส้มอินทรีย์และส้มปลอดภัยหาซื้อยาก และราคาค่อนข้างแพง แหล่งซื้อส้มอินทรีย์และส้มปลอดภัยที่สำคัญคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้บริโภคเลือกบริโภคส้ม อินทรีย์และส้มปลอดภัย เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นส้มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด ซึ่งบรรจุภัณฑ์ควรมีตรารับรองความปลอดภัยและระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อมั่นความปลอดภัยของส้มอินทรีย์และส้มปลอดภัยจากตรารับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และผู้บริโภคยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามการศึกษาผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง การศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อ สูงจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้งครอบคลุมและมีความชัดเจน มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะเสนอกลยุทธ์ตลาดเพื่อปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายในระดับบนเป็นการเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นการศึกษานำร่องเท่านั้น ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ ระบุเป้าหมายลูกค้าให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น ควรได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำไปกำหนดกลยุทธ์ การตลาด Marketing is a crucial problem for small growers of tangerine in Chiang Mai Province and elsewhere. Study on consumption and buying behavior as well as the attitude of consumers is thus highly imperative for providing relevant information for the development of production and marketing plans of small growers. This pilot research project used information from consumer survey conducted in May 2008 in the municipality and sub-urban districts of Chiang Mai Province covering 420 samples of targeted population. The qualitative analysis was performed qualitative reflect consumers’ behavior and satisfaction. The application of logit model was further undertaken to quantitatively identify the factors affecting consumers’ behavior and preference as well as targeted customer groups. Consumers in the city and sub-urban area were found to have similar behavior and attitude concerning ‘Sai Nam Phueng” tangerine. The most popular places for consumers to buy the tangerines were fresh-food market and scheduled bazaar. The desirable characteristics of tangerine for consumers appeared to include spotless peel, greenishyellow colour, and medium size or larger, semi-sour and sweet flavor. For use as gift or for alm-offering, buyers prefered large- sized, spotless peel, and sweet tangerine. High income consumers had sweet tangerines as first choice. Housewives and persons with health problems opted for medium-sized fruits. Consumers living in urban area, having large family size or having health problems would choose greenish-yellow tangerines. Those urban consumers in older age, government employee, housewife, and trader groups preferred tangerine with lined crack-peel to those with flawless tangerines. Seasonality also appeared to affect tangerine consumption and “Golden Tangerine” was alternative if consumers could not find “Sai Nam Phueng” tangerine. Consumes were found to have rather limited knowledge and understanding about organic and hygienic tangerines. Consumers of these two types of tangerine were mostly characterized as city dweller, with high income and education. As organic and chemicalsafe tangerines were not commonly available everywhere and quite expensive, the most important buying source was logically supermarkets. Consumers in this product segment had their choice primarily for the reasons of health and environment. They paid special attention to labeling on package or packing materials to assure certification and sources of origin, and certification of food safety should come from reliable agency or authority. They were willing to pay higher product price for the wellness of health and environment. This study however had focused on low to medium income consumers. Further understanding about consumers with high purchasing power is highly necessary to assure greater coverage and evidence about behavior and attitude of Sai Nam Phueng tangerine consumers, adequately to prepare a strategic marketing plan to capture the high-end market. This pilot research project provided only initial findings to facilitate the further research design to acquire inputs for a more perfect marketing strategies

บรรณานุกรม :
อารี วิบูลย์พงศ์ . (2553). การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารี วิบูลย์พงศ์ . 2553. "การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารี วิบูลย์พงศ์ . "การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
อารี วิบูลย์พงศ์ . การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.