ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : รัศมี ชูทรงเดช
คำค้น : Archaeology , Conservation , Cultural Resources , management , Preservation , rehabilitation , Sustainable , การจัดการ , การฟื้นฟู , ทรัพยากรทางวัฒนธรรม , ยั่งยืน , สืบสาน , อนุรักษ์ , โบราณคดี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PPG49O0002 , http://research.trf.or.th/node/3333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทาง วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการนำร่องระยะสั้นที่เน้นศึกษาและ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมของเมืองปาย และพัฒนากลไกที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในอำเภอปาย เช่น หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ผู้รู้ และนักวิชาการ ที่ทำงานวิจัยอยู่ในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยที่เต็มรูปแบบ สำหรับฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) ศึกษาและประเมินสถานภาพความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ในอดีตของเมืองปาย 2) พัฒนาศักยภาพของแหล่งโบราณคดีและแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3) พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ 4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้เกี่ยวโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของ เมืองปายที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้าน ผลการวิจัย คือ 1) ทำให้ทราบว่าปายมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่ไปถึงสมัยอาณาจักรล้านนายุค รุ่งเรืองเมื่อประมาณ 500 กว่าปีมาแล้ว และมีการอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาของคนหลายชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน จากการทบทวนเอกสารทำให้ทราบว่ายังไม่มีการค้นคว้าและรวบรวมความรู้ประวัติศาสตร์ ของเมืองปายอย่างจริงจัง 2) ทราบสถานภาพความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ว่ายังมีงานวิจัยอย่างลุ่มลึกในทุกมิติของเวลาค่อนข้างน้อยมาก 3) ทราบศักยภาพของแหล่งโบราณคดีและ แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการจัดการความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่าจะต้องมีการ สำรวจทางโบราณคดีอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะถูกทำลายโดยการขยายตัวของเมือง และจะต้องทำ การอนุรักษ์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน 4) การจัดเวที 3 ครั้งทำให้ทราบว่าชุมชนรอบนอกตัวเมืองปายมีสำนึกและความ สนใจในการสืบค้น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่อไป และ 5) ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดี เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำการวิจัยอย่างลุ่มลึกต่อไป ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ ศูนย์กลางการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต A preliminary study project for Rehabilitation, Conservation, Management and Preservation of Sustainable Cultural Resources of Pai Communities in Mae Hong Son Province is a pilot project which aims to study and collect information of Pail cultural heritage as well as develop mechanism for involvement of organizations in Pai, for instance, government sectors, local adminstrations, local communities, scholars. This project will provide basic information and guideline for a fully develop research project for Rehabilitation, Conservation, Management and Preservation of Sustainable Cultural Resources. Research goals include: 1) to study and review literature on cultural history of Pai, 2) to develop archaeological and cultural resource capacities for sustainable cultural resource management, 3) to strengthen the local communities for cultural resource management, and 4) to establish an information and learning center on archaeology and cultural history of Pai. The results include 1) literature review provide information that generated a new knowledge concerning cultural history of Pai indicating a long and continued occupation since Lanna period (500 years ago) to present , 2) there is very little research done on cultural history of Pai, 3) Pai has a capacity for future development of sustainable cultural tourism and research is urgently needed before rapid urban expansion, 4) Three brainstorming workshops informed that the surrounding communities of Pai aware and concern of their cultural heritage and have their capacities to manage them , and 5) information on history and archaeology will be a basic knowledge for fully develop research and the future research will help to develop a cultural or learning center in the future.

บรรณานุกรม :
รัศมี ชูทรงเดช . (2551). โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัศมี ชูทรงเดช . 2551. "โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัศมี ชูทรงเดช . "โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
รัศมี ชูทรงเดช . โครงการวิจัยระยะสั้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.