ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
นักวิจัย : ณรงค์ หาเรือนเงิน
คำค้น : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน , สินเชื่อที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุปรีชา หิรัญโร , กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ติดตามการดำเนินงานของโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน กทม. และปริมณฑล สาเหตุที่จำนวนการปล่อยสินเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารฯ วิธีการวิจัย ใช้วิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารของธนาคารฯ สอบถามกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ไม่ได้ใช้โครงการนี้จำนวน 359 ราย และกลุ่มที่ใช้โครงการนี้ จำนวน 28 ราย โดยการโทรศัพท์และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างของธนาคารฯ ที่ทำนิติกรรมจำนองแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2549 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สัมภาษณ์กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านที่สร้างบ้านให้กับลูกค้าธนาคารฯตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2549 จำนวน 9 ราย และสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านของธนาคารฯ 4 ฝ่ายงาน จำนวน 4 ราย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ขั้นตอนการให้สินเชื่อของโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารฯกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ต่างจากโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างแบบเดิมคือ 1.1 เรื่องของการประเมินราคาอาคารและราคาอาคารที่รับเป็นหลักประกัน 1.2 เรื่องของการจ่ายเงินงวด และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างการรับเงินงวดปลูกสร้าง 2) พบว่าสาเหตุผู้ใช้บริการโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารฯกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมีจำนวนน้อย การปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ 2.1 ผู้กู้ส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนว่าธนาคารฯมีโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารฯกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ถึง 88.6% แต่หากทราบมาก่อนก็มีผู้ต้องการจะใช้บริการโครงการนี้ถึง 89.7% 2.2 ธนาคารฯ กับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยังมีการติดต่อประสานงานและร่วมมือกันน้อยมาก บริษัทรับสร้างบ้านไม่มีการแนะนำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าทราบถึงการมีบริการโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารฯกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.3 การติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารฯ มีความยุ่งยากกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น บริษัทรับสร้างบ้านจึงไม่แนะนำลูกค้าให้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารฯ กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีดังนี้ 1. เสนอให้ธนาคารฯ เร่งทำการติดต่อขอร่วมมือกับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางโฆษณาให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบ ถึงโครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้มากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอให้ธนาคารฯจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าของบริษัทรับสร้างบ้าน 3. การตั้งเป้าสินเชื่อของธนาคารฯที่ 2,500 ล้านบาทต่อปี นั้นเป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปควรมีการสำรวจตลาดก่อน

บรรณานุกรม :
ณรงค์ หาเรือนเงิน . (2550). โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ หาเรือนเงิน . 2550. "โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ หาเรือนเงิน . "โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ณรงค์ หาเรือนเงิน . โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.