ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขัน
นักวิจัย : นิปัทม์ พิชญโยธิน
คำค้น : อาชีพ , จิตวิทยาพัฒนาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้นชายและหญิง อายุ 22-35 ปี ที่ประกอบอาชีพแล้วจำนวน 1,497 คน โดยการเปรียบเทียบความตรงของโมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพ (career decision profile) ตามแนวของ Jones (1989) ประกอบด้วยการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความรู้สึกสบายใจต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ และสาเหตุของปัญหาการตัดสินใจเลือกอาชีพ (ได้แก่ ความชัดเจนเกี่ยวกับตนเอง การมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ การมีบุคลิกภาพไม่ตัดสินใจ และการให้ความสำคัญกับการเลือกอาชีพ) ผู้วิจัยนำเสนอในรูปโมเดลแข่งขัน 2 โมเดล โมเดลที่ 1 เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบสองขั้นตอนของโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพ โมเดลที่ 2 เป็นโมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพในรูปโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จากนั้นนำโมเดลที่มีความตรงสูงกว่าไปวิเคราะห์ผลของโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพที่มีต่อพัฒนาการทางอาชีพ ซึ่งได้แก่การมีพันธะผูกพันต่ออาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ จากการทดสอบโมเดลพบว่า โมเดลทั้งสองมีความตรงซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (โมเดลที่ 1 χ2 = 24.792, df = 17 p = .099, RMSEA = 0.018, CFI = 0.99 โมเดลที่สอง χ2 = 22.314, df = 17 p = .172, RMSEA = 0.014, CFI = 1.00) หลังจากนำโมเดลที่ 2 ซึ่งมีความตรงสูงกว่าไปวิเคราะห์ผลของโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพที่มีต่อพัฒนาการทางอาชีพ พบว่าโมเดลมีความตรงซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 32.651, df = 26 p = .172, RMSEA = 0.0131, CFI = 0.999) และจากการวิเคราะห์อิทธิพล พบว่าโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อพัฒนาการทางอาชีพ โดยการตัดสินใจเลือกอาชีพความรู้สึกสบายใจต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพและสาเหตุของปัญหาการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีอิทธิพลต่อการมีพันธะผูกพันต่ออาชีพ (r = 0.139, 0.501 และ 0.2381 ตามลำดับ) และความก้าวหน้าในอาชีพ (r = 0.155, 0.276 และ 0.136 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลทางอ้อมที่การตัดสินใจเลือกอาชีพและความรู้สึกสบายใจต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพมีต่อการมีพันธะผูกพันต่ออาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพโดยมีสาเหตุของปัญหาการตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นตัวแปรสื่อบางส่วน

บรรณานุกรม :
นิปัทม์ พิชญโยธิน . (2551). โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิปัทม์ พิชญโยธิน . 2551. "โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิปัทม์ พิชญโยธิน . "โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
นิปัทม์ พิชญโยธิน . โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.