ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design)
นักวิจัย : สรรพัชญ์ นามะโน
คำค้น : สุขภาพช่องปาก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PPG4330001 , http://research.trf.or.th/node/3323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาด้านการตลาด เพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ของการผลิตรากเทียมขึ้นใช้เองในประเทศ ศึกษาถึงแนวโน้มของตลาดรากเทียมในประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ศึกษาอุปกรณ์ของรากเทียมที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ออกแบบเบื้องต้นของรากเทียมให้มีความเหมาะสมกับกายวิภาคและสรีระของคนไทย ศึกษาขีดความาสามารถของเครื่องจักรในเมืองไทย และประเมินราคาการผลิตต้นแบบ ทั้งในระดับ ปริมาณการผลิตขั้นต่ำเพื่อการทดลองในห้องปฏิบัติการ และปริมาณการผลิตเพื่อขายในตลาด วัสดุและวิธีการ ใช้การระดมสมองจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้หารบำบัดรักษาทางทันตกรรมรากเทียมในประเทศ และผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรากเทียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา การสัมภาษณ์กลุ่มทันตแพทย์ที่ใช้รากเทียมมากในตลาดปัจจุบัน เยี่ยมชมโรงงานในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตรากเทียม ทำการออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้ทางโรงงานประเมินราคาต้นทุนการผลิต ผล แนวโน้มของตลาดรากเทียมในประเทศไทยมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก การที่จะผลิตรากเทียมขึ้นใช้เองในประเทศในอนาคตมีความเป็นไปได้สูง ได้การออกแบบเบื้องต้นของรากเทียม และยึดหลักเพื่อให้โรงงานในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตทำการผลิตและประเมินราคาต้นทุนการผลิต ส่วนราคาต้นทุนการผลิตในต่างประเทศทราบได้จากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทราบว่าโรงงานใดบ้างในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรที่สามารถผลิตรากเทียมได้ ผลิตถึงขั้นตอนใด และยังขาดเครื่องจักรในขั้นตอนใด สรุป การผลิตรากเทียมต้นแบบในขั้นตอนต่อไปของโครงการ ในระยะแรกควรส่งไปผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน ไม่ควรลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศในขณะนี้ เมื่อได้รากเทียมต้นแบบมาแล้วจึงนำมาทดสอบในประเทศไทย ทั้งในระดับเซลล์ สัตว์ทดลอง และในคนต่อไป The purpose of this study is to conduct a marketing survey on implant treatment and the feasibility of implant production in Thailand. Investigation of current trend in implant design and manufacturing capability available in Thailand were the focus of this study. Implant prototype suitable for Thai population from the anatomical and physiological point of view was designed. Studies of determined factors evaluating the manufacturing capability in Thailand was carried out. The cost of the low volume prototype production for experimental and clinical use was estimated. MATERIALS AND METHOD The survey was divided into two parts. First, brainstorming of clinical and production experts for consensus of required quality of the new implant system. Second, selected groups of implant clinicians were interviewed on consumer bahavior and criteria for selecting an implant system. Existing manufacturing factories were selected to determine implant production capability and cost effect. RESULT There is a growing opportunity in implant treatment in Thailand. It is concluded that Thailand has a manufacturing capability to produce implant and support system. A prototype implant fixture was manufactured successfully. Commercial production of this implant system will have the possibility to commence in Thailand in the near future. Initial investment in machinery is not considered at this time. Evaluation of the existing machining capability and limitation in this country required USA manufacturing expert partnership, to proceed following USA production protocal. CONCLUSION Next phase production would take placr in the USA. A protocol has been prepared for the prototype implant to be tested in vitro, in vivo and in human clinical trial

บรรณานุกรม :
สรรพัชญ์ นามะโน . (2545). การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สรรพัชญ์ นามะโน . 2545. "การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สรรพัชญ์ นามะโน . "การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
สรรพัชญ์ นามะโน . การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.