ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก
นักวิจัย : ชลทิชา จำรัสพร
คำค้น : การวางแผนการผลิต , การกำหนดงานการผลิต , การจัดสมดุลสายการผลิต , อุตสาหกรรมอาหารทะเล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741748868 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงานและลำดับการผลิตในโรงงานแปรรูป อาหารทะเลสดส่งออก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ชนิด คือ กุ้งสด ปลาสด และปลาหมึกสด และมีลักษณะการ ผลิตที่อาศัยแรงงานคนในการผลิตตามรายละเอียดใบสั่งงานที่ได้รับแล้วจัดส่งเข้าสู่คลังรอการจัดส่งออกไป ยังลูกค้าต่อไป จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่ามีรายงานงานส่งไม่ทันกำหนดเกิดขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 22% จากรอบการผลิตทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานล่วงเวลาที่สูญเปล่าเกิดขึ้น นอกจากนี้ในระหว่างการผลิตพบว่ามีการโยกย้ายคนงานข้ามสายการผลิตตลอดเวลา จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า การจัดสรรงานและลำดับการผลิตในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อวิเคราะห์และสรุปลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการโดยใช้หลักการการวางแผนกำลังการผลิต การจัดกลุ่มงานและการจัดลำดับการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดปัญหางาน ส่งไม่ทันและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานที่ไม่เกิดประโยชน์ลง รวมถึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อทำให้การประมวลผลสะดวกรวดเร็ว จากการวิธีการที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับข้อมูลในอดีตพบว่า ผลที่ได้ไม่มีงานส่งไม่ทัน ในขณะที่วิธีการทำงานในปัจจุบันมีงานส่งไม่ทันกำหนดอยู่ 20% แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่พัฒนาขึ้นสามารถทำให้การจัดสรรและลำดับการผลิตลดงานส่งไม่ทันลงได้ และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านแรงงานล่วงเวลาผลที่ได้จากวิธีการที่พัฒนาขึ้นน้อยกว่าผลที่เกิดขึ้นในอดีตถึง 28% แสดงให้เห็นว่าผลในอดีตมีการจ้างแรงงานที่ไม่เกิดประโยชน์อยู่ เมื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นกับข้อมูลการผลิตในปัจจุบัน โดยได้ทดลองปฏิบัติงานตามผลการจัดสรรงานและลำดับการผลิตที่ได้ ปรากฎว่าสามารถปฏิบัติตามผลที่ได้จากโปรแกรม แต่การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานโปรแกรมต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงจะทำให้เกิดความมั่นใจและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ชลทิชา จำรัสพร . (2548). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลทิชา จำรัสพร . 2548. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลทิชา จำรัสพร . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ชลทิชา จำรัสพร . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.