ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
นักวิจัย : เวช หกพันนา
คำค้น : การท่องเที่ยว , บูรณาการ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5090004 , http://research.trf.or.th/node/3288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัย “การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” มี วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัด สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัย และพัฒนาชุดโครงการวิจัย พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นผลจากโจทย์วิจัย โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การ สนทนากลุ่ม (Focus Group) และการวิเคราะห์ปัจจัยการท่องเที่ยวประกอบกับศักยภาพของจังหวัด ผลการศึกษาสรุได้ดังนี้ The development research travels type integration like [ model ] , the every side participates in , there is the objective ,for cooperate the accessory reviews the strategy of a province , build researcher both of network with government sector institute and private for share to develop problem in group research project arithmetic , and develop research project development group travels. That is from the problem in arithmetic researches , by the procedure picks to collect the data from a document , group conversations , (Focus Group) , and factor tourism analysis assembles with the latency has of education province as follows , RESEARCH RESULT Strategy Ubon Ratchathani side about the tourism has strategy specification , strategy , work wound and the project keep clearly , by have the responsible man in all activity at fixes to go up. Mukdahan part has no the strategy at about the tourism directly , but , there is note in the strategy which as a result note narrow frame and is the fraction only. Network researcher that part has built the network and a college something boxing glovers tyrant mother Mookdahan occupation , master's degree branch strategy development student which , the majority is government servant in Mukdahan institute where has a position is level middle executive , be the entrepreneur , such as Mukdahan development. Deputy park rocky mountain chief pours , and locality politician , etc. , and get the problem in arithmetic researches , 1) as follows when , there are 2 friendship Thai Laos bridges will make to have a tourist travels to come in more and more the Mukdahan have will the administration manage for , how are which way is a province receives the advantage from the tourism by ? 1.1) How province will make a tourist has rested to stay overnight and travel in a province ? 1.2)How the entrepreneur will guide to join hands the development travel ? then will build the leadership in the administration have traveled of provincial 1.3) the procedure present cultural show to a tourist who appropriate ? 1.4) community products will have developed the format to gift goods ? , and will present build [ wasp ] a tourist has how 1.5) the dot abounds bridge friendship Thai scenery - , or not is Laos will have 2 can build zero sell community goods ? , how are how are ? 1.6) the entrepreneur and pertaining to tourism people supposedto the quality ? then will can build the impression to a tourist and will develop ? 1.8) the procedure manage to travel , home stay , at appropriate ? , how are how are how are how are how is will can build how is the procedure has aforementioned ? 1.9) manner tourism conserves that manage by the community has the procedure manages ? and will establish can come to ? 2) the Mukdahan will develop the tourist attraction where will exist for support the tourism to will abound to go up ? 2.1) river bank Mekong scenery ⑧ should ? and have will the procedure develop to the selling point have in the tourism ? 2.2) a beach , island , how are how is the islet of the Mekong River where has the latency will That will do. develop to the tourist attraction has where ? and should develop to ? 2.3) the tourist attraction where will exist can develop to tourist completed attraction and develop to are the route can travel ? 3) when , how are there is a tourist more and more the Mukdahan will develop the thing support smart recitation completely and pleasing of a tourist ? 3.1) the accessory and the tourism such as , the receptionist of a hotel , tricycle laborer , person serve the taxi , what kind are or not are how many are which way are how is and food work of bad [ evil ] an uncle will have sought all join hands to build the impression to a tourist ? and have will quality desirable development by ? 3.2) the tourism by sea will have can very ? the format what ? and have which route ? at have the latency will have That will do. to develop to tourism permanent route 3.3) the administration compete marine foreign countries sport have the possibility ? and should are the sport ? 3.4) work tradition arrangement race long Thai boat - , or not is Laos will have been whering do can very greatly is boat long foreign countries competition ? how , ผลการวิจัย ด้านยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีการกำหนดยุทธศาสตร์ กล ยุทธ์ แผลงานและโครงการไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้น ส่วน จังหวัดมุกดาหารไม่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีกำหนดไว้ในกลยุทธ์ ซึ่งก็ กำหนดไว้เป็นกรอบแคบๆและเป็นส่วนย่อยเท่านั้น ส่วนเครือข่ายนักวิจัยนั้นได้สร้างเครือข่ายกับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชชนนีมุกดาหาร นักศึกษาปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในหน่วยงานจังหวัดมุกดาหารที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง เป็น ผู้ประกอบการ เช่นพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร รองหัวหน้าอุทยานภูผาเทิบ และนักการเมือง ท้องถิ่น เป็นต้น และได้โจทย์วิจัย ดังนี้ 1)เมื่อมีสะพานมิตรภาพไทยลาว 2 จะทำให้มี นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นจังหวัดมุกดาหารจะมีการบริหารจัดการเพื่อให้ จังหวัดได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยวิธีใดบ้าง 1.1)จังหวัดจะทำให้นักท่องเที่ยวพัก ค้างคืนและท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างไร 1.2)ผู้ประกอบการนำเที่ยวจะร่วมมือกันพัฒนาการ ท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะสร้างความเป็นผู้นำในการจัดการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้ 1.3) กระบวนการนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็นอย่างไร 1.4) ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะพัฒนารูปแบบให้เป็นสินค้าของฝากได้อย่างไรบ้าง และจะนำเสนอต่อ นักท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้าง 1.5)จุดชุมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 จะสามารถสร้างศูนย์ จำหน่ายสินค้าชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร 1.6)ผู้ประกอบการและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวควรมีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและจะ พัฒนาอย่างไร 1.8) กระบวนการจัดการท่องเที่ยว home stay ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร จะ สามารถสร้างกระบวนการดังกล่าวได้อย่างไร 1.9)การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดำเนินการโดย ชุมชนมีกระบวนการจัดการอย่างไรและจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร 2)จังหวัดมุกดาหารจะพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นอย่างไร 2.1)ทัศนียภาพริม ฝั่งโขงควรเป็นอย่างไรและจะมีกระบวนการพัฒนาให้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวได้อย่างไร 2.2)หาด เกาะ แก่งของแม่น้ำโขงที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีที่ใดบ้าง และควรพัฒนาให้เป็นอย่างไร 2.3)แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้าง 3)เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาก ขึ้นจังหวัดมุกดาหารจะพัฒนาสิ่งสนับสนุนการท่องเท่ยวให้สมบูรณ์และเป็นที่พึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวได้อย่างไร 3.1)ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่น พนักงานต้อนรับของ โรงแรม กรรมกรสามล้อ ผู้บริการรถรับจ้าง และพน้กงานเสริฟอาหารของร้ายอาหาต่างๆจะ ร่วมมือกันสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างและจะมีการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์โดยวิธีใด 3.2)การท่องเที่ยวทางน้ำจะสามารถจัดได้กี่รูปแบบอะไรบ้างและมีเส้นทาง ใดบ้างที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวประจำได้ 3.3)การจัดการแข่งขัน กีฬาทางน้ำนานาชาติมีความเป็นไปได้หรือไม่และควรเป็นกีฬาชนิดใด 3.4)การจัดงานประเพณี แข่งเรือยาวไทย-ลาวที่ทำอยู่จะสามารถจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นการแข่งขันเรือยาวนานาชาติได้หรือไม่ อย่างไร

บรรณานุกรม :
เวช หกพันนา . (2551). การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เวช หกพันนา . 2551. "การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เวช หกพันนา . "การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
เวช หกพันนา . การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.