ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการสำรวจรูปแบบและระบบการป้อนข้อมูลภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจรูปแบบและระบบการป้อนข้อมูลภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย
นักวิจัย : สิทธา พหลภิญโญ , Sitthaa Phaholphinyo
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Information, computing and communication sciences , Input method , Mobile phone , Text processing , การพิมพ์ , ระบบป้อนข้อมูล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , แป้นพิมพ์ , โทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และเป็นการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี ความหลากหลายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด การป้อนข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มที่ บทความนี้เป็นรายงานการสำรวจรูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบการป้อนข้อมูลลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยในระหว่างเดือนมิถุนายน 2548 ถึง มิถุนายน 2549 ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมและสถานภาพในแวดวงดังกล่าว

Nowadays, mobile phone is a necessary appliance in everyday life. This communication channel has gained a large popularity due to its easy accessibility and its response to user's needs. The variety of today's mobile phone was developed to meet user requirement. The input method is such a basic requirement for user to use thr mobile phone efficiently. This paper presents a survey of types and Thai input methods on mobile phone in between June 2005 to June 2006.

บรรณานุกรม :
สิทธา พหลภิญโญ , Sitthaa Phaholphinyo . (2550). รายงานการสำรวจรูปแบบและระบบการป้อนข้อมูลภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธา พหลภิญโญ , Sitthaa Phaholphinyo . 2550. "รายงานการสำรวจรูปแบบและระบบการป้อนข้อมูลภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธา พหลภิญโญ , Sitthaa Phaholphinyo . "รายงานการสำรวจรูปแบบและระบบการป้อนข้อมูลภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
สิทธา พหลภิญโญ , Sitthaa Phaholphinyo . รายงานการสำรวจรูปแบบและระบบการป้อนข้อมูลภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.