ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา Kinetic ของ Norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยทำให้หลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา Kinetic ของ Norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยทำให้หลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน
นักวิจัย : ชลลดา บูรณกาล , จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ , สมชาย ผลดีนานา , Kenneth Bovee , Chollada Buranakarl , Chutamas Benjanirut , Somchai Poldeenana
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Animal diseases , Biological sciences , Dogs , Hypertension , Kinetics , Norepinephrine , ความดันเลือดสูง , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , สุนัข , ไต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Studies of norepinephrine (NE) kinetic was performed in 2K2C renovascular hypertensive dogs in order to verify the role of sympathetic nervous system on the acute phase of renovascular hypertension. five male mongral dogs weighing between 15-24 kg were used in this study. The experiment was divided into two periods, control and renal clip periods which were performed several month apart. On both period, each dog was recieve 2 mg/kg furosemide and maintained by low sodium diet (8 mEq/day). In the control period, the femoral arterial catheter was implanted into the femoral artery 4 days before the study in order to measure arterial blood pressure continuously. Norepinephrine kinetics and renal clearance studies were performed on 8 days of low sodium diet. In the renal clipperiod, blood pressure was made via the femoral catheter for a few days before renal clip was performed. Bilateral renal clip was applied on both renal arteries to order to reduce vascular lumen to 20%. Studies of NE kinetics and renal clearance were repeated in each dog at 8 days of low sodium diet. The results show that after renal clip for 5 days, all blood pressure (mean, systolic and diastolic) increased dramatically by 15-20 mmHg while heart rate was slightly decreased. Studies of NE kinetics on 5 days after renal clip show that both plasma NE concentration (PNE) and NE spillover rate (NE-SPL) increased 6 folded from 151.5 ? 14.1 to 631.4 ? 30.5 pg/ml (P<0.01) and 8.03 ? 0.62 to 54.0 ? 5.2 ng/kg/min (P<0.01), respectively. NE clearance rate was also increased from 54.0 ? 2.4 to 86.0 ? 9.3 ml/kg/min (P<0.05). There are a positive relationship between mean arterial blood pressure (MAP) and both PNE (r=0.752, P<0.001) and NE-SPL (r=0.638, P<0.001). However, no relationship was found between MAP and NE clearance rate (NE-CLR). In 2K2C dogs, glomerular filtration rate decreased significantly (P<0.05) while effective renal plasma flow was also decreased although not significant causing an elevation of filtration fraction. The renal vascular resistance increased about two folded after 5 day of renal clip. However, only urinary excretion of K decreased from 79.7 ? 25.5 to 27.1 ? 9.6 mEq/min (P<0.05) which was correspond to the reduction of both fractional excretion of K and urine flow rate. The osmolar clearance was reduced by half from 3.05 ? 0.46 to 1.66 ? 0.26 ml/min (P<0.05). It is concluded that increased blood pressure in 2K2C dogs 5 day after renal clip was in part due to increase in sympathetic outflow as shown by increase NE-SPL resulting in a significant increase in PNE. Increase in PNE, however was not a result of reduce clearance of NE from the body since NE-CLR was indeed slightly increased. Renal function studies show the reduction in both GRF and ERPF which implied that renal NE spillover is unlikely attributed to increased PNE. Increased NE-SPL suggests that central sympathetic outflow is increased 5 days after renal clip and may be responsible for pathogenesis during acute phase of renovascular hypertension.

การศึกษา kinetic ของสาร norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูง โดยการทำให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบทั้ง 2 ข้าง (2K2C) เพื่อศึกษาบทบาทของระบบประสาทซิมพาเตติกต่อการเกิดความดันโลหิตสูงในภาวะเฉียบพลัน การศึกษากระทำในสุนัขเพศผู้จำนวน 5 ตัว น้ำหนักระหว่าง 15-24 กิโลกรัม แบ่งการทดลองออกเป้น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะควบคุม และระยะที่ทำให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ (renal clip) ระหว่างการทดลองทั้ง 2 ระยะ สุนัขจะอยุ่ในภาวะโซเดียวต่ำ โดยการให้อาหารที่มีโซเดียว 8 mEq/วัน ในช่วงระยะควบคุมทำการสอดสาย catheter เข้าสู่หลอดเลือดแดง femoral 4 วันก่อนทำการทดลองศึกษา kinetic เพื่อใช้วัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง การศึกษา kinetic ของ norepinephrine (NE) และการทำหน้าที่ของไตกระทำในวันที่ 8 ภายหลังได้รับอาหารโปรตีนต่ำในระยะ renal clip ทำการศึกษาเช่นเดียวกับระยะควบคุมโดยการสอด catheter เข้าสู่หลอดเลือดแดง femoral ในวันแรก เมื่อสัตว์ได้รับอาหาร โปรตีนต่ำเพื่อเป็นการวัดความดันโลหิตก่อนทำการให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ การทำให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบกระทำโดยการใช้ clamp หนีบที่หลอดเลือดแดงทั้ง 2 เพื่อให้ขนาดของหลอดเลือดลดลงเหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ทั้ง 2 ข้างของไต โดยจะทำการผ่าตัด 5 วัน ก่อนการทดลอง ศึกษา kinetic ของ NE และการทำหน้าที่ของไตในวันที่ 8 เมื่อได้รับอาหารโปรตีนต่ำ

จากการทดลองพบว่าภายหลังจากการทำให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ ค่าความดันโลหิต (mean systolic และ diasolic) เพิ่มขึ้น 15-20 มม.ปรอท ในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจลดลงเล็กน้อย จากการศึกษา kinetic ของ NE ในวันที่ 5 ภายหลังจากการทำให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบพบว่า ความเข้มข้นของ NE ในพลาสม่า (PNE) และ NE spillover rate (NE-SPL) เพิ่มขึ้น 6 เท่าจาก 151.5 ? 14.1 ถึง 631.4 ? 3.05 พิโคกรัม/มล. (P<0.01) และ 8.03 ? 0.62 ถึง 54.0 ? 5.2 นาโนกรัม/กก./นาที (P<0.01) ตามลำดับ NE clearance rate (NE-CLR) เพิ่มขึ้นจาก 54.0 ? 2.4 ถึง 86.0 ? 9.3 มล./กก./นาที (P<0.05) พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างค่าเฉลี่ยความดันโลหิตแดง (MAP) กับความเข้มข้นของ PNE (r=0.752, P<0.001) และความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างค่าเฉลี่ยความดันดลหิตแดง (MAP) กับ NE-SPL (r= 0.638, P<0.001) อย่างไรก้ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง MAP กับ NE-CLR ในสุนัข 2K2C พบว่าอัตราการกรองผ่านไตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) อัตราการไหลของพลาสม่าผ่านไตลดลง และสัดส่วนการกรองเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานของหลอดเลือดที่ไตภายหลังทำให้หลอดเลือดแดงตีบเป้นเวลา 5 วัน พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า การขับทิ้งของโซเดียม (Na) โปแตสเซียม (K) และคลอไรด์ (Cl) ที่ไตลดลงโดยพบว่าการขับทิ้งของ K ที่ไตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 79.7 ? 25.5 ถึง 27.1 ? 9.6 mEq/นาที (P<0.05) สอดคล้องกับการลดลงของสัดส่วนการขับทิ้งของ K และอัตราการขับปัสสาวะ ค่า osmolar clearance ลดลงจาก 3.05 ? 0.46 ถึง 1.66 ? 0.26 มล./นาที (P<0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตในสุนัข 2K2C ที่ทำให้หลอดเลือดแดงที่ไตตีบเป้นเวลา 5 วัน สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการทำงานของระบบประสาทซิมพาเตติกเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ PNE และ NE-SPL การเพิ่มขึ้นของ PNE ไม่ได้เป้นผลมาจากการลดลงของกาสรกำจัด NE จากร่างกาย เนื่องจากพบว่า NE-CLR เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การทำงานของไตภายหลังจากหลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบพบว่า ลดลง ดังนั้นเชื่อว่าการหลั่งของ NE ที่ไตไม่ใช่ส่วนสำคัญในการทำให้ PNE เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของ NE-SPL บ่งบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นของการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเตติกจากส่วนกลาง ซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในภาวะเริ่มต้น (acute phase) ในการเกิดความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่หลอดเลือดแดงที่ไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน (2K2C)

บรรณานุกรม :
ชลลดา บูรณกาล , จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ , สมชาย ผลดีนานา , Kenneth Bovee , Chollada Buranakarl , Chutamas Benjanirut , Somchai Poldeenana . (2541). การศึกษา Kinetic ของ Norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยทำให้หลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชลลดา บูรณกาล , จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ , สมชาย ผลดีนานา , Kenneth Bovee , Chollada Buranakarl , Chutamas Benjanirut , Somchai Poldeenana . 2541. "การศึกษา Kinetic ของ Norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยทำให้หลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชลลดา บูรณกาล , จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ , สมชาย ผลดีนานา , Kenneth Bovee , Chollada Buranakarl , Chutamas Benjanirut , Somchai Poldeenana . "การศึกษา Kinetic ของ Norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยทำให้หลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
ชลลดา บูรณกาล , จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ , สมชาย ผลดีนานา , Kenneth Bovee , Chollada Buranakarl , Chutamas Benjanirut , Somchai Poldeenana . การศึกษา Kinetic ของ Norepinephrine ในสุนัขที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยทำให้หลอดเลือดแดงของไตทั้ง 2 ข้างตีบตัน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.