ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
นักวิจัย : วิไลวรรณ โชติเกียรติ , อมรรัตน์ พงศ์ ดารา , กิจการ ศุภมาตย์ , Wilaiwan Chotigeat , Amornrat Phongdara , Kidchakan Supamattaya
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-06-2B-18-104 , Gonad-inhibiting hormone , Marine and freshwater biology , Molt-inhibiting hormone , กุ้งกุลาดำ , ก้านตากุ้ง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24103
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฮอร์โมนที่หลั่งมาจาก sinus gland ของก้านตาของสัตว์ประเภทกุ้งนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเปปไทด์ฮอร์โมน และมีหน้าที่ต่างๆเช่น ควบคุมการลอกคราบ ควบคุมระดับน้ำตาล และการยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้ง โดยฮอร์โมนนั้นจะถูกเรียกว่า Gonad inhibiting hormone (GIH) (Charniaux -Cotton and Payen, 1985) การตัดก้านตากุ้งในเพศเมียที่เจริญเต็มที่แล้วจะช่วยให้รังไข่เจริญเต็มที่และใช้ในการเพาะฟักได้ดี แต่ความรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนชนิดนี้มีน้อยมากเกี่ยวกับโครงสร้างหรือสารยับยั้งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการผลิตกุ้งโดยไม่ต้องบีบตาในอนาคต ดังนั้นจึงทำการ โคลนฮอร์โมน GIH จากก้านตาของกุ้งกุลาดำโดยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) จากการทดลองพบว่าได้สายดีเอ็นเอมีขนาดประมาณ 560 เบส มีความคล้ายกับกรดนิวคลีอิคจากกุ้งมังกร (de Kleijn et al., 1994) 48.1% ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวน 80 ตัว ทำให้โปรตีนมีขนาด 8ม725 ดาลตัน และพบว่ามีกรดซิสเตอีนอยู่ถึง 5 ตัวซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของฮอร์โมนในกลุ่มนี้ เมื่อนำยีนที่ได้นี้ไปแสดงออกในยีสต์ (Pichia pastoris) และแบคทีเรีย (E.coli) พบว่าโปรตีนที่สร้างจากยีสต์มีปฏิกิริยาทางชีวภาพสามารถยับยั้งการสร้างโปรตีนที่รังไข่กุ้งได้ในทางตรงกันข้ามโปรตีนจากแบคทีเรียสามารถเร่งการสร้างโปรตีนที่รังไข่กุ้งได้

Neurohormones secreted from sinus gland of crustacea are in peptide hormone family which play several important role in crustacean metabolism, for example regulating molting stage, regulating glucose level and inhibiting gonad maturation. The hormone named gonad inhibiting hormone (GIH) (Charniaux-Cotton and Payen, 1985) inhibits gonad maturation in female crustacean. Although the ablation of female shrimp eyetalk is known to simulate ganad maturation in breeding process but the mechanism and molecular structure of GIH is unknown. Therefore, GIH gene of P.monodon was cloned by RT-PCR. The gene was about 560 bps which was translated by the DNASIS program to be 80 amino acid and 8,725 daltons. There are 5 cysteins among the amino acids in the peptide which is the character of this neuropeptide family. P.pastoris and E.coli harbouring this gene produced the proteins which had the activity to inhibit and stimulate protein synthesis in the ovary of the shrimp respectively.

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ โชติเกียรติ , อมรรัตน์ พงศ์ ดารา , กิจการ ศุภมาตย์ , Wilaiwan Chotigeat , Amornrat Phongdara , Kidchakan Supamattaya . (2542). การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิไลวรรณ โชติเกียรติ , อมรรัตน์ พงศ์ ดารา , กิจการ ศุภมาตย์ , Wilaiwan Chotigeat , Amornrat Phongdara , Kidchakan Supamattaya . 2542. "การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิไลวรรณ โชติเกียรติ , อมรรัตน์ พงศ์ ดารา , กิจการ ศุภมาตย์ , Wilaiwan Chotigeat , Amornrat Phongdara , Kidchakan Supamattaya . "การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
วิไลวรรณ โชติเกียรติ , อมรรัตน์ พงศ์ ดารา , กิจการ ศุภมาตย์ , Wilaiwan Chotigeat , Amornrat Phongdara , Kidchakan Supamattaya . การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.