ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก
นักวิจัย : พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , อำพล เอื้ออารี , ประไพศรี สมใจ , สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ , พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ , วิชา ตันวีระชัยสกุล , Poonsool Atthasampunna , Ampon Eur-aree , Praphaisri Somchai , Suparp Artjariyasripong , Pichade Khumsumpt , Visha Tunvirachaisaku
คำค้น : Alcohol , Biological sciences , Fermentation industry , Molasses , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Sugarcane , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อุตสาหกรรมหมัก , อ้อย , แอลกอฮอล์ , โมลาส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการผลิตไฮเทสต์โมลาสโดยใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ ได้กระทำทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและที่โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี ขั้นตอนการผลิตประกอบไปด้วย การหึบอ้อย การทำใส การระเหยน้ำ การแปลสภาพน้ำตาลซูโครส และการทำเข้มข้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้น มีสีน้ำตาล องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาลรวม 76.06% เถ้า 2.85% และน้ำ 15.09% การศึกษาการใช้ประโยชน์ของไฮเทสต์โมลาสเพื่อผลิตเอทานอล ได้กระทำในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อหาข้อมูลที่ประยุกต์ใช้ในการผลิตระดับนำทาง อาทิ เช่น กรรมวิธีการผลิต การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสม และผลผลิตของเอทานอล ในการประเมินผลของการใช้ไฮเทสต์โมลาสเพื่อผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ โดยมีกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบเปรียบเทียบ พบว่าการใช้ไฮเทสต์โมลาสมีข้อได้เปรียบกว่ากากน้ำตาลมาก เนื่องจากมีน้ำตาลมากกว่าและมีเถ้าน้อยกว่า ผลผลิตเอทานอลเท่ากับ 422 ลิตรต่อตันไฮเทสต์โมลาส ส่วนกากน้ำตาลให้ผลผลิต 259 ลิตรต่อตัน การนำอ้อยมาผลิตไฮเทสต์โมลาสในภาวะที่ราคานเตาลในตลาดดลกตกต่ำลงมากประกอบกับมีอ้อยเหลือมากเกินพอ จะเป็นประโยชน์แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ทั้งนี้เพราะสามารถนำไฮเทสต์โมลาสมาใช้แทนที่กากน้ำตาลได้อย่างดีและดีกว่าด้วย เพราะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า การผลิตไฮเทสต์ดมลาสสามารถผลิตได้ทันทีในโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่เพิ่มเครื่องมืออีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Experiments were conducted in the laboratory as well as the sugar mill to produce high test molasses from sugarcane. Processing steps involved milling, clarification, evaporation, inversion and concentration. The product obtained was a heavy inverted brown syrup, containing 76.06% total sugars, 2.85% ash and 15.09% water. The utilazation of high test molasses for the production of ethanol was carried out at laboratory scale to provide information on a pilot-scale process, such as methods of processing, selection of the most suitable yeast strain for alcohol formentation, and expected yield. The production of ethanol from high test molasses was also evaluated on a pilot-plant scale using blackstrap molasses as a control substrate. The processing methods employed are presented and the results compared. The data indicate that the high test molasses has proved to be more advantageous as a raw material for alcohol fermentation then the blackstrap molasses due to the former's higher sudar content and less ash content. From the process, 422 litres of ethanol were obtained from one tonne of the high test molasses as against 259 litres of ethanol derived from the same amount of the blackstrap molasses. The production of high test molasses from sugarcane will be benefitcial for both farmers and sugar mills specially when sugarcane is in surplus and the world sugar price is extremely low. High test molasses could be used in place of blackstrap molasses with more advantages due to its superior quality. Besides it can be produced in the available sugar mills with only minimal addition of equipment.

บรรณานุกรม :
พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , อำพล เอื้ออารี , ประไพศรี สมใจ , สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ , พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ , วิชา ตันวีระชัยสกุล , Poonsool Atthasampunna , Ampon Eur-aree , Praphaisri Somchai , Suparp Artjariyasripong , Pichade Khumsumpt , Visha Tunvirachaisaku . (2530). การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , อำพล เอื้ออารี , ประไพศรี สมใจ , สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ , พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ , วิชา ตันวีระชัยสกุล , Poonsool Atthasampunna , Ampon Eur-aree , Praphaisri Somchai , Suparp Artjariyasripong , Pichade Khumsumpt , Visha Tunvirachaisaku . 2530. "การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , อำพล เอื้ออารี , ประไพศรี สมใจ , สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ , พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ , วิชา ตันวีระชัยสกุล , Poonsool Atthasampunna , Ampon Eur-aree , Praphaisri Somchai , Suparp Artjariyasripong , Pichade Khumsumpt , Visha Tunvirachaisaku . "การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2530. Print.
พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , อำพล เอื้ออารี , ประไพศรี สมใจ , สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ , พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ , วิชา ตันวีระชัยสกุล , Poonsool Atthasampunna , Ampon Eur-aree , Praphaisri Somchai , Suparp Artjariyasripong , Pichade Khumsumpt , Visha Tunvirachaisaku . การผลิตและการใช้ไฮเทสต์ในอุตสาหกรรมหมัก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2530.