ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ
นักวิจัย : กมล เลิศรัตน์
คำค้น : การค้า , การผลิต , การวิจัยและพัฒนา , การเปรียบเทียบ , การแปรรูป , ต่างประเทศ , ผักและผลไม้ , สถานภาพ , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4920010 , http://research.trf.or.th/node/3278
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คณะผู้ประสานงานด้านพืชสวนฝ่ายเกษตรกรของสกวได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลด้านสถานภาพด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย วิเคราะห์อละสังเคราะห์ ความรู้และความเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับ โดยเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงโอกาสของการส่งออกของผักและผลไม้ไทย และจัดทำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทย โดยศึกษาข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า และเกษตรกร รวมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศจีน ไต้หวัน และเวียดนาม ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคทุกประเทศโดยเฉพาะประชากรในเมือง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผักและผลไม้โดยเน้นความสะดวก ความปลอดภัยและประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามผู้บริโภค 6 ประเทศที่ศึกษาคือ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ยังคงบริโภคผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (400 กรัมต่อคนต่วัน หรือ 146 กก.ต่อคนต่อปี) ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเหษตร (FAO) ซึ่งก็ให้เกิดโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลควรจัดทำนโยบาย "บริโภคผักและผลไม้ไทย...คนไทยแข็งแรง" โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการผักผลไม้โรงเรียนและผักผลไม้ในที่ทำงานเป็นต้น ทุกประเทศที่ศึกษามีปัญหาคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันที่ระดับความรุนแรง ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดของผักและผลไม้ และทุกประเทศมีนโยบานเพิ่ใการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นประเทศที่ได้กำไรจากการส่งออก สำหรับปัญหาสำคัญที่พบคือ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ดี ยังมีปัญหาเรื่องสารพิษตกค้าง และระบบการจัดการทั้งห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพต่ำ สถานการณ์การขยายการส่งออกผักและผลไม้ไทยในอนาคตน่าจะทำได้ยากลำบากขึ้น เพราะมีการแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันของประเทศ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่ เคนยา โมร็อกโก เอธิโอเปีย และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา โอกาสของการส่งออกผักและผลไม้ของไทยสำหรับตลาดไกลเช่นสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องเน้นที่คุณภาพ ความปลอดภัยและขยายเฉพาะตลาดบน ในด้านการวิจัยทุกประเทศได้เน้นเรื่องการพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการตลาด ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของ ระบบการจัดการผลิตที่ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาพันธุ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าของผลิตผล พัฒนาการรูปแบบให้ได้ผลิตพันธุ์ใหม่ และการพัฒนาระบบการตลาดโดยในการดำเนินงานนั้นภาครัฐต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบรอบด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณและโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้อง Recognizing that Thai vegetable and fruit sector provides opportunities for rural development, poverty alleviation and export diversification, a team of horticultural research coordinators in agriculture section, Thailand research fund (TRF) has conducted this study to obtain information on production, processing, trade and, research and development situations of 11 counties. Data are obtained from various sources, strategically relevant reports, publications, studies visits and face to face interviews with stakeholders. Information resulted from data analysis and interpretation is used to foresee the trend for exporting and to recommend on topics for improving research and development on Thai fruits and vegetables. Fruit and vegetable products have been one of the fastest growing global food sectors in recent years. Its rapid expansion is being driven by urbanization, rising incomes and shifts in consumption preferences in favor of healthy food choices, freshness, variety, convenience and year round availability. However, consumption of fruits and vegetable in 6 countries; Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philippines and India still below recommended level, a minimum uptake of 400 g/day or 146 kg per year, by WHO and FAO. Low fruit and vegetable intake is identified as an important risk factor for chronic diseases. To enhance health and well-being as well as fruit and vegetable trade, policy on “Eat more Thai fruit and vegetable for healthy Thai people should be addressed. And projects such as, School fruit and vegetable and Work place fruit and vegetables should be initiated. Thailand and other developing countries in this study have similar but with differ degree of vegetable and fruits production and processing problems. The problems are high production cost, labors shortage, substandard and inadequate postharvest technology, low quality produces poor product safety and inadequate management system. These are a major bottleneck to the expansion of trade of Thai fruits and vegetables. The expansion for exporting Thai vegetables and fruits to the EU and the US markets in the future may face more difficulties in the face of increasing global production and competition, especially from China, Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Australia, African countries; Kenya, Morocco, Ethiopia and Latin America countries. All countries in this study have an explicit policy objective to increase their vegetable and fruit production and export with a view to self-sufficiency and becoming a net exporter. Their research’s focus is on new varieties development and on production, postharvest and processing technologies. However, in order to successfully increase Thai vegetables and fruits production and exports in Thailand certain challenges need to be addressed. These include tackling some inherent risks such as health and environmental impacts and threats to workers’ occupational health and safety. There is also a need to assist producers, in particular small scale growers, in coping with highly competitive markets with requirements of high product safety and quality. The quality and the cost of vegetables and fruits proportionate with the requirements of the importing countries need to be approached through a whole range of infrastructural, socio-economic, technology, financial and policy measures. The real research challenge is to innovate and create value-added products and concepts: convenient, easy-to-use products

บรรณานุกรม :
กมล เลิศรัตน์ . (2553). การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กมล เลิศรัตน์ . 2553. "การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กมล เลิศรัตน์ . "การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
กมล เลิศรัตน์ . การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.