ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก
นักวิจัย : รุจ วัลยะเสวี , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี , สมพร คุ้มผาติ , ศุภกิจ สอนประจักษ์ , Ruud Valyasevi , Thitapha Smitinont , Soomboon Tanasupawat , Panadda Thiravatianamontri , Somporn Kumphati , Supakij Sornprajak
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-38-06-NPI-06-23 , DNA fingerprinting , Lactobacillus pentosus , Lactobacillus plantarum , Pediococcus pentosaceus , Polymerase chain reaction , ดีเอ็นเอ , ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส , ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22864
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการศึกษาและจำแนกความแตกต่างของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์มาตรฐาน Lactobacillus plantarum L. pentosus และ Pediococcus pentosaceus โดยใช้การเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอของยีน 16s rRNA และศึกษาความแตกต่างของเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ขนาดโมเลกุลของชิ้นดีเอ็นเอที่ ปรากฏขึ้นเป็นการวัดความแตกต่างของเชื้อ ผลพบว่าชิ้นดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณโดย PCR นี้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน สามารถบอกความแตกต่างในระดับ genus และ species แต่ไม่สามารถบอกความแตกต่างในระดับที่ต่ำกว่านั้น โครงการนี้ได้ดำเนินการศึกษาความแตกต่างและหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ แบคทีเรีย L.plantarum L. pentosus และ P. pentosaceus ที่แยกได้จากอาหารหมักไทยโดยกรรมวิธีการทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ วิธีนี้มีศัลยภาพสูงในการแบ่งแยกเชื้อที่มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมมากใน เชื้อที่อยู่ใน species เดียวกัน การจัดทำได้สรรหา oligonucleotide primer ที่สามารถจำแนกเชื้อ 3 สายพันธุ์นี้ได้รวม 4 ชุด โดย Primer ดังกล่าวนี้ให้รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ชัดเจนและปรากฏในทกครั้งที่ทำซ้ำ รูปแบบแถบดีเอ็นเอนี้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ดรรชนีความคล้าย คลึงทางพันธุกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Molecular Analyst จากการทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อ L.plantarum พบว่าเชื้อที่แยกจากอาหารหมักไทยรวม 25 เชื้อนั้น มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงระหว่าง 92-23% โดยเชื้อเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกตามค่าความคล้ายคลึงทาง พันธุ์กรรม จากการตรวจสอบเอกลักษณ์ของเชื้อโดยวิธีทางชีวเคมีพบว่าเชื้อที่มีค่า % ดรรชนีความคล้ายคลึงมากกว่า 51% เป็นเชื้อ L.plantarum ส่วนเชื้อที่ค่าดรรชนีต่ำกว่า 50% เป็นเชื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น เชื้อสายพันธ์ L. plantarum ส่วนเชื้อที่มีค่าดรรชนีความคล้ายคลึงที่ 34% และ 23% เทียบกับสายพันธุ์มาตรฐาน L. plantarum และ 18% เทียบกับเชื้อ L.pentosus เชื้อเหล่านี้มีคุณสมบัติทางชีวเคมีที่แปรปรวนและไม่สามารถพิสูจน์ความ เอกลักษณ์ได้ จากลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อ 23 ตัวพบว่ามีค่าดรรชนี ความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับเชื้อ L.pentosus ระหว่าง 85-40% ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางชีวเคมีพบว่าเชื้อเหล่านี้คือเชื้อ L. pentosus ในส่วนของเชื่อสายพันธุ์มาตรฐาน Pediococcus pentosaceus เชื้อในกลุ่มนี้มีค่า % ดรรชนีความคล้ายคลึงระหว่าง 94-58% และมีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมมาก การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางชีวเคมีพบว่าเชื้อนี้คุณสมบัติเดียวกับเชื้อ Pediococcus pentosaceus จากการวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอพบชิ้นดีเอ็นเอขนาด 0.9 kiobases ที่ปรากฏในเชื้อ L.plantarum เท่านั้น เมื่อนำชิ้นดีเอ็นดีเอดังกล่าวมาจัดทำ RFLP พบว่าชิ้นดีเอ็นเอ 0.9 Kb สามารถแบ่งแยกเชื้อ L.plantarum ที่มีค่าดรรชนีความคล้ายคลึงมากกว่า 50% จากเชื้ออื่นๆได้ โดยเชื้อในสายพันธุ์ L.plantarum จะสามารถ hybridize กับ DNA probe ที่ชิ้นดีเอ็นเอขนาดโมเลกุลที่ 1.0 kb สำหรับเชื้อ strain ที่มีความคล้ายคลึงน้อยกว่า 50% นั้นจะ hybridize ที่ชิ้นดีเอ็นเอขนาดโมเลกุล 6.6 kb

บรรณานุกรม :
รุจ วัลยะเสวี , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี , สมพร คุ้มผาติ , ศุภกิจ สอนประจักษ์ , Ruud Valyasevi , Thitapha Smitinont , Soomboon Tanasupawat , Panadda Thiravatianamontri , Somporn Kumphati , Supakij Sornprajak . (2541). การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุจ วัลยะเสวี , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี , สมพร คุ้มผาติ , ศุภกิจ สอนประจักษ์ , Ruud Valyasevi , Thitapha Smitinont , Soomboon Tanasupawat , Panadda Thiravatianamontri , Somporn Kumphati , Supakij Sornprajak . 2541. "การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุจ วัลยะเสวี , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี , สมพร คุ้มผาติ , ศุภกิจ สอนประจักษ์ , Ruud Valyasevi , Thitapha Smitinont , Soomboon Tanasupawat , Panadda Thiravatianamontri , Somporn Kumphati , Supakij Sornprajak . "การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
รุจ วัลยะเสวี , ฐิตาภา สมิตินนท์ , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี , สมพร คุ้มผาติ , ศุภกิจ สอนประจักษ์ , Ruud Valyasevi , Thitapha Smitinont , Soomboon Tanasupawat , Panadda Thiravatianamontri , Somporn Kumphati , Supakij Sornprajak . การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.