ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
นักวิจัย : ธนชาติ ธรรมโชติ
คำค้น : ขบวนการสังคม , ชาวนา -- ไทย , กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , ความจน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวิทย์ เจริญเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325376 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยเรื่อง "ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร" มีความมุ่งหมายเพื่อ ประการแรกวิเคราะห์กระบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ของเกษตรกร ที่ร่วมกันผลักดันให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ว่ามีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไร และสองวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ใช้กลไกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไร จากการศึกษาพบว่ารากเหง้าแห่งการเคลื่อนไหวให้จัดตั้งกองทุน เป็นผลมาจากสภาพความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและนโยบายทางการเกษตรที่รัฐเป็นผู้กำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความยากจน และรัฐไม่แสดงความจริงใจที่จะเยียวยาและปลดเปลื้องความทุกข์ให้หลุดพ้นได้ ความยากจนจึงดำรงอยู่ตลอดมาจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นมากระทำการรวมหมู่ (Collective action) เคลื่อนไหวเรียกร้องโดยสร้างแนวร่วมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ขยายโครงข่ายระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นพันธมิตรของชนชั้นเดียวกันขยายไปสู่พันธมิตรข้ามชนชั้นที่หลากหลายในอันที่จะบังคับ (Force) และกดดัน (Pressure) ให้รัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีปรัชญา (Philosophy) การเรียกร้องคือต้องมีตัวแทนของชนชั้นชาวนาเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ต่อมาเมื่อได้จัดตั้งกองทุนขึ้นมาแต่เกษตรกรไม่อาจใช้เครื่องมือดังกล่าวแก้ไขปัญหาความยากจนให้ชนชั้นตนได้ ด้วยเหตุและปัจจัยนานัปการ ที่สำคัญที่สุดคือการแทรกแซงทางการเมือง (Political intervention) ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงเลขาธิการถึง 14 คน การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าไปร่วมบริหารจึงเป็นเพียงมายาภาพในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมของฝ่ายการเมืองที่เข้ามาควบคุมทำให้กองทุนไม่สามมารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรได้ และยังทำให้กองทุนกลายเป็นทั้งเครื่องมือทางการเมือง และเครื่องมือของรัฐควบคู่กันไปอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ธนชาติ ธรรมโชติ . (2548). ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนชาติ ธรรมโชติ . 2548. "ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนชาติ ธรรมโชติ . "ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ธนชาติ ธรรมโชติ . ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.