ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : กันต์ชนิต แก้วบุญส่ง
คำค้น : สิทธิเด็ก , แรงงานเด็ก , บริการสังคม , ความต้องการ (จิตวิทยา) ในเด็ก , ประมง -- ไทย -- มหาชัย (สมุทรสาคร)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรพิมล ตรีโชติ , อัจฉรา เอ๊นซ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741763379 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาสภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่องในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานของแรงงานเด็กต่างชาติกับปัจจัยส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานเด็กต่างชาติเชื้อชาติพม่า อายุระหว่าง 13-18 ปี จำนวน 407 คนและมีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพิ่มเติมเป็นบางราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 16 ปี ส่วนใหญ่เป็นโสด เข้ามาประเทศไทยกับพ่อและ/หรือแม่และญาติมากที่สุด แรงงานเด็กมากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการจดทะเบียนทำงาน และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทำงาน 1-2 ปี เกือบครึ่งหนึ่งมีหน้าที่แกะกุ้ง รองลงมาคือแล่ปลา ล้างทำความสะอาดปลา ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง โดยเช่าอยู่เองนอกโรงงานที่ตนทำอยู่ สำหรับสภาพการทำงานของแรงงานเด็กต่างชาติพบว่า 53.3% มีสภาพการทำงานในระดับปานกลาง รองลงมาคือ สภาพการทำงานระดับไม่ดี (28%) และสภาพการทำงานระดับดี (18.7%) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสภาพการทำงาน พบว่า เพศหญิงมีสภาพการทำงานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าเพศชาย แรงงานเด็กที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำงานกับนายหน้ามีสภาพการทำงานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าแรงงานเด็กที่เดินทางเข้ามาคนเดียวและ/หรือเพื่อน กับที่เดินทางเข้ามากับพ่อแม่และ/หรือญาติพี่น้อง แรงงานเด็กที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนมีสภาพการทำงานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าแรงงานเด็กที่ได้รับการจดทะเบียน และแรงงานเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 2 ปี มีสภาพการทำงานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่าแรงงานเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่อายุมีความสัมพันธ์กับสภาพการทำงานตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่แรงงานเด็กอายุระหว่าง 16-18 ปี มีสภาพการทำงานที่อยู่ในระดับดี สูงกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 13-15 ปี ความต้องการบริการทางสังคมนั้นพบว่า ความต้องการบริการทางสังคมที่แรงงานเด็กต่างชาติให้ความสำคัญที่สุดคือ ให้มีการสอนหนังสือสำหรับเด็กต่างชาติ รองลงมาคือ ให้นายจ้างทำบัตรอนุญาตทำงานให้ ให้นายจ้างจัดที่อยู่ให้ฟรี ให้นายจ้างพาไปรักษาพยาบาลฟรีถ้าไม่สบาย ให้นายจ้างพาไปเที่ยวข้างนอกในวันหยุด และให้มีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กต่างชาติ ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กันต์ชนิต แก้วบุญส่ง . (2548). สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันต์ชนิต แก้วบุญส่ง . 2548. "สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันต์ชนิต แก้วบุญส่ง . "สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กันต์ชนิต แก้วบุญส่ง . สภาพการทำงานและความต้องการบริการทางสังคมของแรงงานเด็กต่างชาติ : ศึกษากรณีกิจการประมงต่อเนื่อง ในตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.