ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร ศึกษากรณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร ศึกษากรณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นักวิจัย : นิรมล ประทีปะจิตติ , Niramol Pratheepajitti
คำค้น : ทะเล , ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , ออฟฟิศ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานในองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ต่างๆ จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น ในส่วนของซอฟต์แวร์ พบว่าบางองค์กรได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมกับการบริหารงานขององค์กรนั้นๆ ในราคาแพง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ผลิตจากบริษัทต่างประเทศ ส่งผลให้องค์กรต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ปีละหลายล้านบาท และประเทศไทยต้องเสียดุลการค้าด้านซอฟต์แวร์ให้กับต่างชาติในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เมื่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มีราคาแพง ผลที่ตามมา คือ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งซอฟต์แวร์เถื่อนก็สามารถหาได้ง่าย และรัฐบาลก็ยังไม่มีมาตรการคุมเข้มที่ชัดเจนในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ นอกจากนั้นยังขาดความเอาใจใส่กับนโยบายการส่งเสริมการมีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่พัฒนาต่อยอดโดยคนไทย (ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีลักษณะเปิดเผยซอร์สโค้ดและให้เสรีภาพในการเข้าถึงซอร์สโค้ด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ จึงกลายเป็นซอฟต์แวร์ต้นทุนต่ำ ที่จะช่วยพัฒนาโปรแกรมเมอร์ไทยและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆ กัน) เมื่อรัฐบาลยังไม่ประกาศนโยบายให้ชัดเจนในการยกระดับ โอเพนซอร์สให้เป็นซอฟต์แวร์ชาติ คนทั่วไปจึงยังต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีการผูกขาดเพียงรายเดียวโดยไม่มีทางเลือกอื่นใด จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่านโยบายที่ไม่หนักแน่น พฤติกรรมความเคยชินของผู้ใช้ทั่วไป ผนวกกับการหาซอฟต์แวร์เถื่อนที่หาได้ง่าย มีผลกระทบอย่างมากในการผลักดันให้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยคนไทยให้ประสบความสำเร็จในการนำมาใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ผูกขาดในปัจจุบัน กรณีศึกษานี้ ได้ศึกษาถึงสถานภาพ แนวโน้ม นโยบาย ข้อดีข้อเสีย รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการนำโปรแกรมออฟฟิศ ทะเล มาใช้ในศูนย์เทคโนโลอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) รวมทั้งศึกษาข้อมูลขององค์กรที่ได้ใช้โปรแกรมฯ โดยการศึกษาวิจัยทางวิชาการอย่างมีระบบเชิงสถิติ ในเรื่องนโยบาย ทัศนคติของผู้ใช้โปรแกรมฯ และเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสภาพ แวดล้อมภายในองค์กรหรือปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้โปรแกรมฯ ให้ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผสมผสานกัน โดยทำการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้เนคเทค คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักวิจัย (เทคโนโลยี ECTI) และกลุ่มงานสนับสนุน/บริการ โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารระดับสูงของเนคเทค นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านโอเพนซอร์ส ทั้งภายในและภายนอกหน่วย-งาน เกี่ยวกับนโยบายด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และโปรแกรมออฟฟิศ ทะเล เพื่อวิเคราะห์กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรมฯ ไปใช้ในองค์กร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติที่มีต่อการนำโปรแกรมฯ ไปใช้งานมีนัยสำคัญในเรื่องเพศ ลักษณะการทำงาน และระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม Office นอกจากนี้ จากประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหารในเชิงลึก พบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร คือ 1) นโยบายของภาครัฐ 2) ผู้บริหาร 3) ความร่วมมือของพนักงานในองค์กร 4) การประชาสัมพันธ์ และ 5) ทีมงานสนับสนุน และระบบสนับสนุน ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ได้มีการแบ่งข้อเสนอออกเป็น 4 ด้าน คือ

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: รัฐบาล- ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง และประกาศให้โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยยังคงเปิดโอกาสให้ซอฟต์แวร์ต่างชาติ สามารถแข่งขันแบบเสรีได้ เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ที่เสรีอย่างแท้จริงและไม่ผูกขาด เนคเทค- ผู้บริหารควรเน้นย้ำถึงนโยบายการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สต่อผู้นำไปปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งเน้นในเรื่องการให้คุณให้โทษแก่พนักงานด้วย

2) ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร: ควรมีการประเมินผลติดตาม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขกระบวนการส่งเสริมฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายมีการนำไปใช้จริงจากผู้ปฏิบัติ และประสบความสำเร็จใน ที่สุด

3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการใช้งานที่ทันใจผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้พนักงานโดยการใช้ e-Learning

4) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ: มีการศึกษาวิจัยเรื่องซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในเชิงเศรษฐศาสตร์ และจัดโครงการนำร่องหน่วยงาน Clean Software หรือหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ทั้งองค์กร โดยเน้นให้ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลัก และจัด show case เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ

บรรณานุกรม :
นิรมล ประทีปะจิตติ , Niramol Pratheepajitti . (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร ศึกษากรณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิรมล ประทีปะจิตติ , Niramol Pratheepajitti . 2548. "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร ศึกษากรณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิรมล ประทีปะจิตติ , Niramol Pratheepajitti . "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร ศึกษากรณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
นิรมล ประทีปะจิตติ , Niramol Pratheepajitti . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม ออฟฟิศ ทะเล มาใช้งานในองค์กร ศึกษากรณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.