ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็ม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็ม
นักวิจัย : ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon
คำค้น : File system cluster , ระบบไฟล์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันระบบลีนุกส์คลัสเตอร์ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งถูกนำไปใช้เพื่อการคำนวณ หรือแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งปัจจัยของระบบที่ต้องคำนึงถึงคือ ประสิทธิภาพของระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบ ความสามารถในการต่อขยายระบบ ตลอดจนความเร็วของระบบ ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพคือ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบไฟล์เอ็นเอฟเอส (NFS) ระบบไฟล์พีวีเอฟเอส (PVFS) ระบบไฟล์จีพีเอฟเอส (GPFS) และระบบไฟล์ลัสเตอร์ (LUSTRE) ซึ่งมีองค์ประกอบ และความสามารถที่แตกต่างกันไป โดยในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงระบบไฟล์ลัสเตอร์ ซึ่งทำการติดตั้งบนระบบคลัสเตอร์ของงานวิจัยเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 32 เครื่องลูกข่าย 1 เครื่องแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล และ 4 เครื่องจัดเก็บข้อมูล โดยทำการติดตั้งและทดสอบระบบโดยการวัดประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบกับระบบไฟล์เอ็นเอฟเอส และพีวีเอฟเอส

บรรณานุกรม :
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . (2548). ระบบลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็ม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . 2548. "ระบบลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็ม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . "ระบบลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็ม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . ระบบลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็ม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.