ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะ
นักวิจัย : พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
คำค้น : สงครามมหาเอเชียบูรพา , ญี่ปุ่น -- กองทัพ , ทางรถไฟ -- ไทย -- กาญจนบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 31,2(ก.ค.-ธ.ค. 2545),74-102 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่น สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เน้นการศึกษาความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นเป็นตัวแทนทางประวัติศาสตร์ผ่านทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอดีตที่ปรากฏขึ้นจริงในรูปของสุสานสงครามกาญจนบุรี สุสานสงครามช่องไก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด อันเป็นความทรงจำร่วมทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นวาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาที่สำคัญ 2 ชุดคือ วาทกรรมจากมุมมองของฝ่ายสัมพันธมิตรในฐานะผู้ถูกกระทำ และวาทกรรมจากมุมมองของฝ่ายญี่ปุ่นในฐานะผู้กระทำ การศึกษาในประเด็นดังกล่าวจะช่วยขยายภาพเรื่องราวของกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะทำให้เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมทางรถไฟสายมรณะ จึงได้รับความสนใจในการนำเสนอเป็นงานเขียนทั้งในรูปของบันทึกความทรงจำ และงานเขียนทางวิชาการอย่างแพร่หลาย

บรรณานุกรม :
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล . (2545). วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล . 2545. "วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล . "วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล . วาทกรรมว่าด้วยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ความทรงจำผ่านรถไฟสายมรณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.