ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
นักวิจัย : พรพิมล ตรีโชติ , สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี , วัชรินทร์ ยงศิริ , ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
คำค้น : กลุ่มประเทศอาเซียน -- การเมืองและการปกครอง , เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง , กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง , ลาว -- การเมืองและการปกครอง , พม่า -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา , หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13879
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สมาชิกใหม่ของอาเซียนและภัยคุคาม -- ความมั่นคงของเวียดนาม : สภาพแวดล้อมของการเมืองระหว่างประเทศ ; ภัยคุกคามจากภายใน ; ขีดความสามารถทางการเมืองของรัฐ ; ขีดความสามารถของกองทัพ ; สมรรถนะในการรักษาความมั่นคงหลังการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน -- ความมั่นคงของพม่า : วิวัฒนาการการเมืองพม่า จุดกำเนิดภัยคุกคามภายในประเทศ ;ภัยคุคามรูปแบบใหม่ ; ศักยภาพของรัฐบาลพม่าในการป้องกันและจัดการกับภัยคุกคาม ; พม่ากับอาเซียน -- ความมั่นคงของลาว : จากสงครามเย็นสู่โลกาภิวัตน์ ; สิ่งท้าทายและข้อขัดแย้งกับต่างประเทศ ; ปัญหาเกี่ยวกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลลาว ; รัฐบาลใต้ดินขู่วางระเบิดในลาว ; สาละวนปัญหาด้วยม้งลาว-ม้งไทย ; ประชาสังคมกับความมั่นคง ; ความมั่นคงของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต์ --ความมั่นคงของกัมพูชา : โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางการเมืองของกัมพูชา ; สภาพแวดล้อมทางการเมืองของกัมพูชาในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ. 2003 ; กองทัพกัมพูชากับบทบาทและนโยบายการป้องกันประเทศ ; ภัยคุกคามความมั่นคง ; การเกิดขึ้นและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ; การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของกัมพูชา

ศึกษาสมรรถภาพของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนทั้ง 4 ประเทศคือ เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา โดยมองว่า รัฐมีสมรรถภาพในการรับมือกับปัญหาความมั่นคงของประเทศมากน้อยเพียงใด การมองปัญหาความมั่นคงนั้นจะมองทั้งในสองมิติ คือ มิติความมั่นคงแบบดั้งเดิม คือ ความมั่นคงในมุมมองของรัฐและภาคประชาสังคม ส่วนมิติความมั่นคงอีกแบบหนึ่งนั้น คือ ความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบจารีตประเพณี หรือในความหมายทั่วไปคือ ความมั่นคงแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาของรัฐ หากแต่เป็นปัญหาของประชาชน หรือความมั่นคงมนุษย์ งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ประเทศสมาชิกใหม่มีสมรรถนะในการจัดการกับความมั่นคงแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพม่า พบว่ารัฐได้เพิ่มความเข้มแข็งในด้านทหารเพื่อจัดการกับภัยคุกคามของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ในขณะที่การบริหารจัดการในส่วนของความมั่นคงของมนุษย์กลับไม่สู้ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ในส่วนของเวียดนาม กัมพูชาและลาว ซึ่งเป็นประเทศสังคมนิยม สมรรถภาพในการจัดการเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐมีประสิทธิภาพสูง หากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ยังคงมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีกมากมาย งานวิจัยนี้ไม่ได้มองจากมุมของอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรแต่อย่างไร หากเน้นการศึกษาว่า การเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนจะช่วยทำให้สมรรถภาพของรัฐทั้ง 4 เข้มแข็งขึ้นมากน้อยประการใด และจะมีสมรรถภาพในการจัดการกับความมั่นคงได้มีประสิทธิภาพเพียงใด พบว่า การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรับมือและจัดการกับปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องเพราะกลไกต่างๆ ของอาเซียนมีส่วนในการเอื้ออำนวยและให้ความร่วมมือ หากแต่ในเรื่องของความมั่นคงของรัฐนั้น ประเทศทั้ง 4 ล้วนมีสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพมั่นคงอยู่แล้ว โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอาเซียนแต่ประการใด

บรรณานุกรม :
พรพิมล ตรีโชติ , สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี , วัชรินทร์ ยงศิริ , ทรงฤทธิ์ โพนเงิน . (2549). ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล ตรีโชติ , สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี , วัชรินทร์ ยงศิริ , ทรงฤทธิ์ โพนเงิน . 2549. "ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล ตรีโชติ , สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี , วัชรินทร์ ยงศิริ , ทรงฤทธิ์ โพนเงิน . "ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พรพิมล ตรีโชติ , สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี , วัชรินทร์ ยงศิริ , ทรงฤทธิ์ โพนเงิน . ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.