ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย
นักวิจัย : พรพิมล ตรีโชติ
คำค้น : นโยบายต่างประเทศ -- พม่า , ชนกลุ่มน้อย -- พม่า , พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย , พม่า -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นโยบายต่างประเทศช่วงปี ค.ศ.1948-1962 ว่าด้วย "ความเป็นกลาง" -- นโยบายต่างประเทศพม่าหลังปี ค.ศ. 1988 -- การกำหนดนโยบายต่างประเทศภายใต้ SLORC -- ก๊กมินตั๋งกับการรุกรานรัฐฉานของพม่า -- ปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์พม่ากับความพยายามครอบงำพม่าของจีน -- ความสัมพันธ์จีน-พม่า ในบริบทกลุ่มชาติพันธุ์ -- จุดหักเหในความสัมพันธ์อินเดีย-พม่า -- ปัจจัยจีน : ภัยคุกคามที่น่ากลัวสำหรับอินเดีย -- อินเดียกับนโยบายมุ่งตะวันออก (Look East Policy) -- ความร่วมมืออินเดีย-พม่า บริเวณชายแดน -- ยุทธศาสตร์ภูมิภาคของอินเดีย : จากแม่น้ำคงคาสู่แม่น้ำโขง -- การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยต่อพม่ายุคของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร -- ลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์พม่า-ไทย-จีน-อินเดีย ปี ค.ศ. 1988-2002

นโยบายต่างประเทศของพม่าในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย และผลกระทบต่อประเทศไทย เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาการกำหนดนโยบายต่างประเทศของพม่าต่อประเทศเพื่อนบ้านหลักคือ จีนและอินเดีย นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 เป็นต้นมา โดยเน้นการศึกษากรณีอันสัมพันธ์กับบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนจีน-พม่า และอินเดีย-พม่า ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลพม่าได้กำหนดและดำเนินนโยบายกับจีนและอินเดีย เพื่อแก้ไขปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลพม่า และกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ในบริเวณชายแดนของประเทศทั้งสองจนประสบความสำเร็จคือ รัฐบาลจีนและอินเดียต่างให้ความร่วมมือกับพม่าเป็นอย่างดีในการหว่านล้อมให้กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกลุ่มสำคัญ อาทิ กลุ่มของคะฉิ่น กลุ่มของพรรคคอมมิวนิสต์พม่า ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มจีนโกกั้ง และกลุ่มว้า บางกลุ่มของไทใหญ่ เป็นต้น ในส่วนของชายแดนอินเดีย-พม่า รัฐบาลอินเดียได้ปรับนโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของพม่า ด้วยการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลพม่าปราบปรามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชิน และกลุ่มนากา ตลอดจนกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลบภัยและซ่องสุ่มกองกำลังบริเวณชายแดน พร้อมกันนั้น ก็ไดนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนร่วมกัน อาทิ การค้าชายแดน และการสร้างถนนและสะพานเพื่อสนับสนุนการค้า เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายแดนและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลพม่ากับรัฐบาลอินเดีย และจีน ทำให้รัฐบาลไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศต่อพม่าไปด้วยเช่นกัน รัฐบาลไทยในสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พยายามแก้ไขปัญหาของการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดน พร้อมทั้งนำเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชายแดนร่วมกับรับบาลพม่าในหลายโครงการอันเป็นรูปแบบเดียวกันกับจีนและอินเดีย

บรรณานุกรม :
พรพิมล ตรีโชติ . (2549). การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล ตรีโชติ . 2549. "การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล ตรีโชติ . "การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พรพิมล ตรีโชติ . การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.