ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
คำค้น : Ecology , Fluid Dynamics , Simulation , Weather , การพัฒนาชนบท , การเลียนแบบสภาพจริง , พืช , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สิ่งแวดล้อม , อากาศ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาชนบทที่ห่างไกลความเจริญของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ต้องการทำอย่างยิ่งเพื่อผลักดันความเจริญมั่งคั่งของประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในสังคมโลก เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สิ่งแรกที่ต้องการก็คือ การเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสถานที่จริง และการวิเคราะห็ข้อมูลที่ได้ หลังจากนั้นก็ตามด้วยการเลียนแบบภาพจริงเพื่อดูปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องเช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความหนาแน่นของดิน การซึมน้ำของดิน ปริมาณน้ำใต้ดิน และพืชท้องถิ่งและพืชต่างถิ่น ในขั้นสุดท้ายซึ่งจะขึ้นกับผลของการเลียนแบบสภาพจริง ขั้นตอนการพัฒนาชนบทที่เป็นรูปธรรมจะถูกนำมาขยายผลให้เป็นจริง ดังนั้นหัวใจของความสำเร็จของการพัฒนานี้ก็คือ ขั้นตอนการเลียนแบบสภาพจริง นั่นเอง จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบสภาพจริงสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวดับ สภาพอากาศและความสัมพันธ์ระหว่างพืชที่เหมาะสมและปฎิสัมพันธ์ระหว่างพืชต่างๆ หลายส่วนของโปรแกรมนี้จะอาศัยวิธีการของการทำเหมืองข้อมูล โครงข่ายประสาทประดิษฐ์ การทำให้เเป็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ พลวัตรของไหล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเกี่ยวกับการสร้างแบบำจลองเชิงทฤษฎีและการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่ใช้ทดลอง ขั้นตอนที่สองเน้นการพัฒนาโปรแกรมของแบบจำลองเชิงทฤษฎี และขั้นตอนสุดท้ายทดสอบความแม่นยำของแบบจำลองกับข้อมูลจริงและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงในระยะต่อไป

The development of Thailands remote rural area is a must in order to advance the prosperity of the country and to strengthen the economical competitiveness in the world society. To effectively achieve the development, first, the related scientific data in the field must be collected an analyzed. The, a simulation is performed to investigate how the natural parameters such as amount of rain, temperature, dense of soil, soil percolation, amount of underground water, an local as foreign plants are interacted to one another. Finally, based on the simulation result, a well-defined development procedure is deployed. hence, the core of the development success is the simulation. The objective of this project is to develop a simulation program for weather and ecological study, including underground water, soil percolation, suitable plant culturing, and plant interaction. The parts of the simulation program will employ the techiques, and software engineering. The project consists of three phases. The first phase concerns the theoretical modeling and data collection obtained from the test site. The second phase focuses on the programming implementation of the theoretical modeling. The third phase signifies the models with the actual data and evaluates the result for further improvement.

บรรณานุกรม :
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ . (2543). โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ . 2543. "โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ . "โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ . โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.