ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส
นักวิจัย : พรพิมล ศรีทองคำ
คำค้น : พีโซอิเล็กทริกคริสตรัล , ยาปราบศัตรูพืช , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , ออร์การ์โนฟอสฟอร , ไบโอเซ็นเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19891
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไบโอเซนเซอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ ประกอบด้วยสารทางชีวภาพควบคู่กับทรานส์ดิวเซอร์ สัญญาณที่เกิดจากปฏิกริยาระหว่างสารทางชีวภาพกับสารตัวอย่างถูกตรวจจับโดยทรานดิวเซอร์ และแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งเป็นสัดส่วนกับปริมาณสารตัวอย่าง ไบโอเซนเซอร์มีข้อได้เปรียบวิธีการวิเคราะห์แบบเก่าเนื่องจากมีความจำเพาะเจาะจงสูง ใช้เวลาในการวิเคราะห์สั้นและมีความถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีราคาแพงนัก ไบโอเซนเซอร์มีหลายประเภทแต่ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้พีโซอิเลคตริกครัสตัลเป็นดิวเซอร์ เพื่อใช้วเคราะห์ปริมาณของยาปราบศัตรูพืชกลุ่มอาร์กาโนฟอรัสที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหัววัดออร์การโนฟอสฟอรัสและพัฒนาระบบวัดทั้งส่วนอิเลคทรอนิกส์และโปรแกรมเพื่อประมวณสัญญาและแสดงผล ให้มีความสะดวกในการใช้งานในห้องปฏิบัติการและในงานภาคสนามและเพื่อให้ได้เซนเซอร์ที่มีความไวสูงสามารถวัดปริมาณออร์กาโนฟอสรัสได้ในระดับพีพีบี การวิจัยในห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นขึ้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการตรึงตราสาร precoated และสารทางชีวภาพ ซึ่งในที่นี้ได้แก่ เอนไซม์ acetylcholinesterase ลงบนผิวหน้าของพีโซอิเลคตริค คริสตัล รวมทั้งโดยคอมพิวเตอร์และแบบมอนิเตอร์ 2. ออกแบบสร้างระบบยวัดและวิเคราะห์ผล ทั้งโดยคอมพิวเตอร์และแบบมอนิเตอร์ 3. ทดสอบตัวอย่างจริงจัง ทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี เป้าหมายของโครงการคือ ได้เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ ที่มีโซอิเลคตริกคริสตัลเป็นทรานดิวเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรม และอิเล็กทรอนิกส์

The Develpment of Piezoelectric Crystal Biosensor for the Detemination of Organophosphorus Pesticide Biosensor is a device incorporating a biological sensing element either intiately connected to or integrated with i a tranducer. The usual aim is produce a digital electronic singnal which is proportinal to the concentration of the analyte. Advantages of biosensors over traditional sensors and analytical intrnent are their specficity, sensitvity, speed and ease of operation and cost. This eneging techbology crosses many traditional academic dilineations and offers a powerful new tool which ratens to reatens to radically alter our attitude to analytical science. Piezoeloectric crystal transducers are of interes because of their sensitivity, so ther are readily applcable to pesticide biosensors Recently, the biosensors goup of KMITT ha devloped organophosphorus biosensors for the detection of the trace organophosphorus in th environment by using piezoelectric crystal as transducer The objectives of the progect are: a. to investigate the construction of piezoeloctric crystal biosensors for the detection of organophosphorus pesticide in laboratory and for field tesings. b. to develope the electronic systes and software for signal processing and display Research and devlopment will be hele in lboratory which consist of: 1. Comparison of the imobilization procedures of procoated materials and acetylcholingesteras onto the surface of piezo electric crystal and detrmine the optium concentration of enzyme userful for coating the crystal surface. 2. Design and construct measurement systems and signal processing units 3. Field testings of biosenor and measureent system. The duration of the project project is 3 years. The aim of the project is to obtain a self-developen techbology fo piezorlectric crystal biosensor, to proote devlopent of skill snf knowledge of personel in the fiele of biotechbology, engineering and electronics.

บรรณานุกรม :
พรพิมล ศรีทองคำ . (2538). การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรพิมล ศรีทองคำ . 2538. "การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรพิมล ศรีทองคำ . "การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
พรพิมล ศรีทองคำ . การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.