ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ)
นักวิจัย : ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ , Tawatchai Suwannakum
คำค้น : CAD , Northern Region , Technology Transfer Centre , การออกแบบ , คอมพิวเตอร์ , ภาคเหนือ , ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2533 เป็นขั้นการเตรียมการ และทดลองดำเนินการ ได้มีการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (พี.ซี) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ได้จัดฝึกอบรมหลายครั้ง ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากกว่าที่สามารถรับได้เกือบทุกครั้ง นอกจากนัน ทางศูนย์ ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทำงาน CAD ได้ด้วย ซึ่งก็มีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานในระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2534) เป็นขั้นขยายงาน โดยมีเป้าหมายการขยายงาน 2 ด้านด้วยกันคือ ขยายจำนวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (พี.ซี) ขึ้นเป็น 16 เครื่อง เพื่อให้สามารถรับจำนวนผู้รับการฝึกอบรมในแต่ละครั้งมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังได้ทำการปรับปรุงสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการถาวรของศูนย์ การดำเนินงานในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2535) เป็นระยะของการจัดการระบบการดำเนินงาน ได้มีการวางแผนจัดตารางการอบรม และประกาศล่วงหน้า ครั้งละ 3 เดือน มีการทำประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง และได้ทำการศึกษาหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ถึงความเป็นไปได้ของการพึ่งตนเองของศูนย์ (ในส่วนของงบดำเนินการ) ในอนาคต ในปีงบประมาณ 2536 นี้ จะดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะทำการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม ที่จะพัฒนาสถานภาพของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ) ไปสู่การเป็นศูนย์ภูมิภาคของ NECTEC จะจัดหาอุปกรณ์การวิจัยเพิ่มเติมในส่วนที่ยังจัดซื้อได้ไม่ครบ จะจัดหาอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นตามความจำเป็ฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการรให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและนักวิจัยมากขึ้นและขยายวงให้กว้างขึ้น และจะเตรียมความพร้อมที่จะรับบทบาทศูนย์ภูมิภาคของ NECTEC

The Northern CAD Technology Transfer Project started operation in October 1990. The first phase of operation was essentially preparation and trial operation, Six personal computers, with accessories and software were acquired and utilized for training . More people wated to enrol than the full capacity for most of the training programs, Outside training programtime, people could come and use the computers for CAD work. The services provided by the Center was puplar._x000D_ The second phase of opration was hightlighted by expanding the capacity from 6 to 16 computers and upgrading the equipment and software. The Center also moved to a newly acquired and renovated site. In the third phase of operation, a more systematic appaoch was adopted for the management of the Center. Time-tables of the training programs were prepared and announced in advance 3 months at a time. The Center and its activities were more widely publicized. Studies were conducted to explore the feasibility of the Center becoming self-supporting (as far as operting cost is concerned) in the future. In fiscal year 1993, the Center will continue its role in technology trasfer in order to achieve the goal. It will also find the most appropriate way for the Center to transform into a NECTEC Regional Center (NRC). Additional equipment will be acquired and existing equipment will be upgraded as necessary. Cooperation with academic institution and researchers will continue on an expanded dimension. Preparation will be made for the center to be ready to assume its new role.

บรรณานุกรม :
ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ , Tawatchai Suwannakum . (2537). โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ , Tawatchai Suwannakum . 2537. "โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ , Tawatchai Suwannakum . "โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ , Tawatchai Suwannakum . โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.