ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักวิจัย : องค์การ อินทรัมพรรย์
คำค้น : Library Information , Suranari University of Technology , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สารนิเทศห้องสมุด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
องค์การ อินทรัมพรรย์ . (2536). สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
องค์การ อินทรัมพรรย์ . 2536. "สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
องค์การ อินทรัมพรรย์ . "สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2536. Print.
องค์การ อินทรัมพรรย์ . สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2536.