ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39
นักวิจัย : บรรทม โสลา
คำค้น : เรดอน -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39 พบว่า ควรเก็บพลาสติก CR-39 ไว้ในช่องแช่แข็งอุณหภูมิ -20 oC เสมอ สำหรับตลับวัดชุดควบคุมควรเก็บในโถดูดความชื้นทำสุญญากาศ เงื่อนไขการขนส่งคือควรบรรจุตลับวัดในถุงพลาสติก ทำสุญญากาศและบรรจุในถุงซิปอะลูมิเนียมอีกหนึ่งชั้น ถังปรับเทียบที่ออกแบบสร้างขึ้นใหม่ทำจากเหล็กไร้สนิมความหนา 4 มิลลิเมตร ไร้รอยต่อสามารถช่วยป้องกันการรั่วซึม และพื้นผิวไม่สะสมประจุไฟฟ้า ถังมีเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูง 40 เซนติเมตร ทำให้มีปริมาตรประมาณ 50 ลิตร ซึ่งพอเหมาะทำให้การกระจายตัวของก๊าซเรดอนสม่ำเสมอ ถังมีฝาซึ่งยึดแน่นกับถังด้วยตัวล็อก 8 ตัว พรัอมด้วยวงยางกันรั่ววางอยู่ระหว่างฝาและขอบถัง บนฝามีข้อต่อ Swagelok ตัวเมียติดตั้งอยู่ 4 ตัว, 2 ตัวสำหรับการหมุนวนก๊าซเรดอนในถัง, อีก 2 ตัวสำหรับต่อเข้ากับเครื่องวัดก๊าซเรดอนแบบไอออนไนเซชั่น (ATMOS 12 dpx) การกัดรอยพลาสติก CR-39 ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (6.25 M NaOH) ที่อุณหภูมิ 98 oC ควรใช้เวลาในการกัดรอย 1.5 ชั่วโมง จะได้รอยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในช่วง 7-70 ไมครอน ซึ่งพอเหมาะสำหรับการอ่านรอยด้วยโปรแกรม Image J การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39 กระทำโดย 2 วิธี วิธีแรกได้เปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่อง ATMOS 12 dpx พบว่าค่าเรดอนที่คำนวนได้จากการปรับเทียบและที่อ่านได้จากเครื่องวัดมีความแตกต่างกันร้อยละ 1 วิธีที่สองได้เปรียบเทียบการวัดกับ NIRS ประเทศญีปุ่น พบว่าค่าเรดอนที่คำนวนได้มีค่าความแตกต่างจากค่าอ้างอิงของ NIRS ไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้

บรรณานุกรม :
บรรทม โสลา . (2551). การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรทม โสลา . 2551. "การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรทม โสลา . "การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
บรรทม โสลา . การปรับปรุงกระบวนการปรับเทียบสำหรับการวัดก๊าซเรดอนด้วยพลาสติก CR-39. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.