ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย
นักวิจัย : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
คำค้น : สุนทรียศาสตร์ , ศิลปกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , วัฒนธรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ศิลปกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาในเรื่องความงามและประสบการณ์สุนทรียะของวิถีชีวิตซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสานที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การศึกษาจะทำให้ศิลปินมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้ชมงานศิลปะเกิดความเข้าใจในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินและความสัมพันธ์ของงานศิลปะกับสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของชาวอีสาน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการสร้างสื่องานศิลปะที่เหมาะสมทั้งในสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม โดยวิธีการสัมภาษณ์ในแนวลึกด้วยคำถามที่ไม่มีโครงสร้าง จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบและวิธีการอุปมาน รวมทั้งการวิเคราะห์บทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนาม เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่วางไว้ การศึกษาพบว่า ความงามและประสบการณ์สุนทรียะทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสาน ความงามและประสบการณ์สุนทรียะของชาวอีสานยังคงมีการสืบทอดและพัฒนาต่อๆ กันมาในการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต อย่างไรก็ตาม ความงามและประสบการณ์สุนทรียะยังคงดำเนินอยู่ในหัวใจของชาวอีสาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความงามเหล่านั้นต่อไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน

บรรณานุกรม :
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . (2546). ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . 2546. "ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . "ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ . ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.