ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิจัย : วัฒนา สุขศิริ
คำค้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , การประเมินผลงาน , นักบริหาร , การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย กาญจนวาสี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 268 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 452 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามระดับความสำคัญของพฤติกรรม การปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม SPSS for windows และ LISREL 8.53 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. องค์ประกอบ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการบริหารวิชาการ องค์ประกอบด้านการบริหารงบประเมิน องค์ประกอบด้านการบริหารงานบุคคล และองค์ประกอบด้านการบริหารทั่วไป 2. องค์ประกอบสำหรับ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ (Chi[superscript 2] = 398.41, df = 434, p = .89, GFI = .95, AGFI = .92, RMR = .014) โดยองค์ประกอบด้านการบริหารวิชาการ องค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณ องค์ประกอบ ด้านการบริหารงานบุคคล และองค์ประกอบด้านการบริหารทั่วไป เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ มากทุกองค์ประกอบ เมื่อเรียงลำดับความสำคัญขององค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านการ บริหารงานบุคคลเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านการบริหารทั่วไป องค์ประกอบด้านการบริหารวิชาการ และองค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณ ตามลำดับ 3. องค์ประกอบสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ความตรงข้ามกลุ่มของค่าพารามิเตอร์ในเมทริกซ์น้ำหนักองค์ประกอบ และเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมไปยังกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นที่มาจากกลุ่มประชากรเดียวกัน

บรรณานุกรม :
วัฒนา สุขศิริ . (2549). การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา สุขศิริ . 2549. "การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา สุขศิริ . "การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วัฒนา สุขศิริ . การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.