ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : อภัย ประกอบผล
คำค้น : Khon Kean University , Library Information , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สารนิเทศห้องสมุด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสารนิเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโครงการย่อยในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำนักวิทยบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2531 มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง เข้าเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศภายในประเทศได้อย่างคุ้มค่า ผลงานในปีแรกได้แก่ การกำหนดขอบเขตวิชา ประเภทของทรัพยากรสำหรับสร้างฐานข้อมูล มาตรฐานโครงสร้างระเบียนข้อมูล โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลของหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ได้ 14,000 รายการ และจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อให้บริการสืบค้นแก่นักวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกาษ ค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในแง่ขององค์กรรัฐและเอกชน ได้ใช้สารนิเทศเพื่อการวิจัย และการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาทางด้านการค้าและอื่น ๆๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องประหยัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
อภัย ประกอบผล . (2536). สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภัย ประกอบผล . 2536. "สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภัย ประกอบผล . "สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2536. Print.
อภัย ประกอบผล . สารนิเทศห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2536.