ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก
นักวิจัย : สินชัย กมลภิวงศ์ , Sinchai Kamolphiwong
คำค้น : Electronic Modular , Switching , ชุมสายโทรศัพท์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สินชัย กมลภิวงศ์ , Sinchai Kamolphiwong . (2534). ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สินชัย กมลภิวงศ์ , Sinchai Kamolphiwong . 2534. "ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สินชัย กมลภิวงศ์ , Sinchai Kamolphiwong . "ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2534. Print.
สินชัย กมลภิวงศ์ , Sinchai Kamolphiwong . ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2534.