ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ
คำค้น : การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การใช้ที่ดิน -- ไทย -- ชุมชนกุนนที (กรุงเทพฯ) , ชุมชนกุนนที (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพนันท์ ตาปนานนท์ , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ภายในพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงินที่ส่งผลต่อพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาท ศักยภาพและสภาพปัญหาของชุมชน 4) เพื่อศึกษาแนวความคิดและรูปแบบในการออกแบบปรับปรุงชุมชนให้มีความน่าอยู่ และส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต 5) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ในด้านกายภาพ ให้มีการใช้พื้นที่ภายในชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พักอาศัยในชุมชนกุนนที โดยมีองค์ประกอบภายในชุมชนที่เหมาะสมกับการพักอาศัยในพื้นที่กลางเมือง การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนที ร่วมกับการใช้วิธีการออกแบบชุมชนเมือง และจากการศึกษาพื้นที่พบว่าพื้นที่ชุมชนกุนนทีมีลักษณะพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างการค้าและการพักอาศัย และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง โดยพื้นที่ชุมชนถูกปิดล้อมรอบด้วยถนน ทำให้ไม่สามารถขยายตัวในแนวราบได้ ดังนั้นในอนาคตรูปแบบการขยายตัวจะเป็นไปในแนวตั้งที่สัมพันธ์ไปกับพื้นที่ของชุมชนเดิม และผสมผสานกับพื้นที่ประกอบการค้าภายในชุมชน ทั้งนี้พื้นที่ว่างภายในชุมชนที่ไม่มีการใช้งาน จะต้องได้รับการพัฒนาใหม่ให้เต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับการควบคุมการใช้ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต และผสมผสานไปกับพื้นที่ชุมชนเดิมโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในอนาคต 2) ปรับปรุงองค์ประกอบภายในชุมชนกุนนทีให้เหมาะสมกับชุมชนพักอาศัย 3) ปรับปรุงยกระดับด้านพื้นที่พักอาศัยภายในชุมชนกุนนที 4) พัฒนาพื้นที่ด้านพาณิชยกรรม ในส่วนแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นลำดับขั้นตอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้สรุปประเด็นในการพัฒนาพื้นที่รอบชุมชน ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนกุนนที อันอาจก่อให้เกิดแนวคิดที่จะนำไปสู่การวิจัยในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ชุมชนกุนนทีต่อไป

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ . (2549). แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ . 2549. "แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ . "แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ . แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.