ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น
นักวิจัย : คำพัน บุญพาคม
คำค้น : กระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ไทย , กระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ลาว , วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย , วิธีพิจารณาความอาญา -- ลาว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น เป็นการใช้อำนาจของรัฐเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาโดยศาล ซึ่งเมื่อศาลพิพากษาก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอันได้แก่ชีวิต ร่างกายและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ในการทำหน้าที่พิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น ศาลจะต้องเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้แก่คู่ความและอยู่ภายใต้อาณัติแห่งกฎหมาย เนื่องจากศาลเป็นองค์กรพิพากษามีหน้าที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมายอาญาและหน้าที่ประกันความบริสุทธิ์ของจำเลย การพิจารณาพยานหลักฐานถือว่าเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาและพยานหลักฐานนั้นจะต้องได้มาโดยชอบกระบวนความ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางกฎหมายและบังเกิดความสงบขึ้นในสังคม การเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายเช่นกันจะพบว่ามีความแตกต่างในบางอย่าง เช่น ในทางวิวัฒนาการแนวความคิดทฤษฎีและรูปแบบของกระบวนการ ประเทศลาวมีแนวโน้มไปในทางทฤษฎี The crime control ซึ่งเป็นการมุ่งควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลักโดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และความสงบของสังคม บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจศาลในการดำเนินคดีมีจำกัดเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มไปในทางทฤษฎี The due process คือเน้นหนักที่ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และมีบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจศาลในการดำเนินคดี มีกว้างขวางกว่าประเทศลาว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงวิวัฒนาการแนวความคิด ทฤษฎีหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินคดีในชั้นพิจารณาพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของระบบแต่ละประเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บรรณานุกรม :
คำพัน บุญพาคม . (2549). กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คำพัน บุญพาคม . 2549. "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คำพัน บุญพาคม . "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
คำพัน บุญพาคม . กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.