ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด
นักวิจัย : พรชนก กฤดาธิการ
คำค้น : การชำระบัญชี , บริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำเรียง เมฆเกรียงไกร , ธัชชัย ศุภผลศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13608
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

เมื่อมีการเลิกบริษัทไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม จะต้องมีการชำระบัญชีเสมอ เพื่อชำระสะสางการงานของบริษัทที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นไป รวมถึงการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนทำการแบ่งทรัพย์สินที่เหลือคืนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด ผู้เขียนพบว่ายังมีข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวผู้ชำระบัญชี เหตุที่ทำให้การชำระบัญชีล่าช้า การวางทรัพย์เมื่อเสร็จการชำระบัญชี การเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และความรับผิดของผู้ชำระบัญชีตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการชำระบัญชีของบริษัท วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ชำระบัญชีพบว่า ไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ชำระบัญชีไว้เลย ทั้งๆ ที่ผู้ชำระบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถจึงสมควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ชำระบัญชี นอกจากนี้ผู้ชำระบัญชีเป็นผู้ที่ได้ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงมีหน้าที่ตามหลัก fiduciary duties ได้แก่ ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนต้องระมัดระวัง ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติมหน้าที่ตามหลัก fiduciary duties เพื่อให้การทำหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีเป็นเพื่อประโยชน์อย่างของบริษัทอย่างแท้จริง สำหรับปัญหาความล่าช้าในการชำระบัญชีก็เนื่องมาจากไม่มีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ ซึ่งทำให้ผู้ชำระบัญชีไม่เร่งรีบทำให้เสร็จไปโดยเร็ว สมควรให้มีการกำหนดระยะเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ชำระบัญชีทำให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในเรื่องการประชุม หากผู้ถือหุ้นมาไม่ครบองค์ประกอบก็ต้องเลื่อนและจัดประชุมใหม่ตามมาตรา 1179, 1273 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศแล้ว พบว่าสมควรนำที่จะเพิ่มเติมกรณีพิเศษสำหรับการประชุม ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชี คือ ในกรณีที่เป็นการประชุมเมื่อเสร็จการชำระบัญชี หากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถทำการประชุมต่อไปได้ และต้องทำรายงานแจ้งให้นายทะเบียนทราบ และสำหรับการประชุมในกรณีอื่นๆ เพื่อให้มีการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ผู้ชำระบัญชีขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือศาลเพื่อให้การชำระบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ต้องจัดประชุมใหม่ ส่วนทรัพย์ที่ได้วางไว้ตามมาตรา 1264 เมื่อครบกำหนด 10 ปี เจ้าหนี้ไม่มาเรียกเอาทรัพย์นั้นไป เช่นนี้เจ้าหนี้หมดสิทธิในทรัพย์ที่วาง ตามมาตรา 339 และบริษัทก็ไม่สามารถไปรับทรัพย์นั้นได้เพราะสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้วเมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ดังนั้นกรณีนี้ให้เพิ่มเติมว่า “ให้ทรัพย์ที่วางตกเป็นของแผ่นดิน” สำหรับในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว แต่เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ เช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่า เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิตามการชำระบัญชีที่จะขอให้ผู้ชำระบัญชีทำการใช้หนี้ให้แก่ตนได้ แม้เกิน 2 ปีตามมาตรา 1272 ก็สามารถร้องขอให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และตั้งผู้ชำระบัญชีตามมาตรา 1251 วรรค 2 ได้โดยให้ศาลกำหนดสิ่งที่ผู้ชำระบัญชีจะต้องทำเอาไว้เป็นการเฉพาะด้วย สำหรับประเด็นสุดท้ายที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข คือ ความรับผิดตามพรบ. กำหนดความรับผิดฯ เนื่องจากผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีตามหลัก fiduciary duties ดังนั้น ความรับผิดในกรณีที่ไม่ทำหน้าที่ดังกล่าว ก็ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกันด้วย

บรรณานุกรม :
พรชนก กฤดาธิการ . (2549). แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชนก กฤดาธิการ . 2549. "แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชนก กฤดาธิการ . "แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พรชนก กฤดาธิการ . แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.