ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2
นักวิจัย : ทรรศนีย์ เรืองศิลป์
คำค้น : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 , การยึดทรัพย์ , การริบทรัพย์ , ทรัพย์สินส่วนบุคคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระพงษ์ บุญโญภาส , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741427212 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13602
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นกฎหมายเทคนิค กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวนั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงได้มีการกำหนดสภาพบังคับเอาไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรา 78 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้นำเอาโทษยึดทรัพย์และริบทรัพย์ซึ่งเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งมากำหนดเป็นบทลงโทษเอาไว้ จากการศึกษาพบว่า การกำหนดโทษดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของบุคคล อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองเอาไว้ จึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจรัฐเข้าไปจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของปัจเจกชน และเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถคันก่อเหตุ ทั้งที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถอาจมิได้ทราบถึงเหตุในการกระทำความผิดนั้นเลย ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักกรรมสิทธิ์อันเป็นหลักการที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ โดยในการยึดรถยนต์ของกลางนั้นจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างเพียงพอ มิเช่นนั้นแล้วเจ้าพนักงานก็ไม่ควรใช้อำนาจในการยึดรถยนต์ของกลางดังกล่าวเอาไว้ อีกทั้งควรมีการวางระเบียบปฏิบัติในการยึดรถยนต์ของกลาง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังเห็นว่าไม่ควรนำมาตรการให้รถยนต์ของกลางต้องตกเป็นของรัฐโดยผลของกฎหมายมาใช้ในบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนมากที่สุด

บรรณานุกรม :
ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ . (2549). การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ . 2549. "การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ . "การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ . การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.