ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์
นักวิจัย : ปุณยวีร์ แก้วประชุม
คำค้น : การกำหนดงานการผลิต , การวางแผนการผลิต , เสื้อกาวน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741427093 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13579
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

จัดทำระบบการจัดลำดับงานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อลดอัตราการส่งมอบงานล่าช้า โดยศึกษาการทำงานในสายการผลิตของโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดเสื้อคลุมสำหรับแพทย์ผ่าตัด แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single used surgical gown) จากปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าพบว่าเกิดจากการจัดสรรงานในแต่ละสถานีงานไม่สมดุลกัน ก่อให้เกิดความสูญเปล่าจากการรอคอยในสายการผลิต ดังนั้นจึงได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยการใช้วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการศึกษาวิธีการทำงาน (Work study) และการกำหนดงานของการผลิต (Production scheduling) โดยการศึกษาเวลาการทำงานเพื่อหาเวลามาตรฐานของชิ้นงานในแต่ละสถานีงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตารางการผลิต ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละสถานีงาน มีความเหมาะสมและสมดุลกัน และวางหมายกำหนดลำดับงานเพื่อการผลิต โดยแสดงออกมาในรูปของตารางการผลิต ผลที่ได้จากการใช้ตารางการผลิตเพื่อควบคุมการทำงาน พบว่าสามารถลดปริมาณงานล่าช้าลงได้ 25% และผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 14% นอกจากนี้ตารางการผลิตช่วยในการจัดลำดับงานให้สัมพันธ์กัน ทำให้สามารถควบคุมปริมาณงานระหว่างผลิตให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ และช่วยให้การปรับเปลี่ยนแผนการผลิตทำได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น ขาดวัตถุดิบ เครื่องจักรเสียหรือเกิดการแทรกงาน

บรรณานุกรม :
ปุณยวีร์ แก้วประชุม . (2549). การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณยวีร์ แก้วประชุม . 2549. "การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณยวีร์ แก้วประชุม . "การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปุณยวีร์ แก้วประชุม . การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.