ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว
นักวิจัย : กิตติพงษ์ ปิยพจนารถ
คำค้น : การกระจายของขนาดอนุภาค , เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ , การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) , ของไหล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741435398 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว ซึ่งฟังก์ชันแจกแจงสมบัติที่นำมาวิจัย ได้แก่ ความหนาแน่นเชิงจำนวน ความหนาแน่นเชิงมวล และความหนาแน่นเชิงพลังงาน ในการพิจารณาการกระจายตัวของอนุภาคนั้น การขนาดของอนุภาคมีผลทำให้ความเร็วในการตกมีความแตกต่างกัน เนื่องจากผลของแรงเสียดทานในของไหล นอกจากนี้ลักษณะในการตกของอนุภาค พบว่าในการตกแบบกลุ่มหมอก (Descending cloud) ซึ่งมีสมมติฐานว่าอนุภาคมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ การพิจารณาการกระจายตัวของอนุภาคจะพิจารณาทั้งในแกน x, y และ z ซึ่งแตกต่างกับการตกแบบเป็นสายน้ำ (Continuous melt jet) ที่เน้นพิจารณาการกระจายตัวในแกน z มากกว่า เนื่องจากการกระจายของอนุภาคตามแกน x และ y ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาก ขณะที่ช่วงเวลาในการปล่อยอนุภาคจะไม่มีผลต่อการกระจายตัวของอนุภาคในแกน x และ y มากนักแต่จะมีผลต่อการกระจายตัวของอนุภาคในแกน z ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้รูปแบบของฟังก์ชันในแต่ละชุดข้อมูลมีความแตกต่างกัน ในการศึกษานี้เลือกใช้ฟังก์ชันเส้นตรงเป็นหลัก รวมทั้งใช้ฟังก์ชันที่ไม่ใช่เส้นตรงที่ไม่ซับซ้อน เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าสำหรับลักษณะการกระจายของอนุภาคแบบง่ายๆ ทั้ง 2 แบบ สามารถบรรยายได้ระดับหนึ่งด้วยฟังก์ชันที่กำหนด อย่างไรก็ตามหากการกระจายของอนุภาคมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจทำให้ต้องใช้ฟังก์ชันที่ไม่เป็นเส้นตรงที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น เพื่อให้มีความหลากหลายครอบคลุมรูปแบบการกระจายตัวของอนุภาค และมีความคล้ายคลึงกับสภาพการกระจายที่แท้จริง

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ ปิยพจนารถ . (2549). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ ปิยพจนารถ . 2549. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ ปิยพจนารถ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กิตติพงษ์ ปิยพจนารถ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.