ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง
นักวิจัย : ญาณาธร เจียรรัตนกุล
คำค้น : วัฒนธรรมย่อย , การ์ตูน , กามารมณ์ในวรรณกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยันต์ ไชยพร , กฤตยา อาชวนิจกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยนิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอเสียง และสะท้อนมุมมองของผู้หญิงที่ชื่นชอบการ์ตูน YAOI หรือ “คนใน” ทางด้านวัฒนธรรมย่อย เพศภาวะ และเพศวิถี ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำเสนอเพียงภาพตัวแทนบางส่วน ให้กลายเป็นภาพเหมารวมว่าเป็นลักษณะตายตัวของคนในได้ทั้งหมด โดยเน้นการศึกษาถึงกลไกการตอบโต้การควบคุมสื่อของภาครัฐและสังคมด้วยการนิยามว่า YAOI เป็นสื่อทางเพศ ด้วยวิธีการศึกษาแบบมานุษยวิทยา ผลการศึกษาพบว่า เสียงและมุมมองที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนในที่เต็มไปด้วยความหลากหลายที่มีอาจจะมีเพียงสำนึกร่วมกันทางด้านความชื่นชอบ YAOI เช่นเดียวกัน แม้ว่าการศึกษานี้จะไม่สามารถนำเสนอความหลากหลายได้ทั้งหมด เนื่องมาจากข้อจำกัดของการศึกษา แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าวิทยานิพนธ์นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเขย่าภาพเหมารวมของคนในที่มีเพียงหนึ่งเดียวให้หายไป นอกจากนั้น กลไกในการตอบโต้ของคนในที่มีต่อการควบคุมสื่อของภาครัฐและสังคม ด้วยการการนิยามว่าเป็นสื่อทางเพศนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่า YAOI ไม่ว่าจะถูกจำกัดความว่าเป็นสื่อทางเพศหรือไม่ แต่อย่างน้อยที่สุด YAOI ก็นับว่าเป็นสื่อทางเลือกและพื้นที่อย่างหนึ่งที่มีผู้ผลิตและผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

บรรณานุกรม :
ญาณาธร เจียรรัตนกุล . (2550). YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ญาณาธร เจียรรัตนกุล . 2550. "YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ญาณาธร เจียรรัตนกุล . "YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ญาณาธร เจียรรัตนกุล . YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.