ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
นักวิจัย : ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ -- นิสิต , คอมพิวเตอร์ , การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : 9789740450047 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำรวจสภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ และนำเสนอรูปแบบแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิต และผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2,440 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของนิสิต และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่พอใจกับสถานที่ตั้งห้องคอมพิวเตอร์และอุณหภูมิ/แสงสว่างของห้องคอมพิวเตอร์ในอาคาร 3 นอกจากนี้นิสิตยังมีความคิดเห็นว่า เวลาเปิด-ปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสม ในส่วนปัญหาที่พบจากการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์พบว่า สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ทันสมัย และมีเครื่องคอมพิวเตอร์เสียเป็นจำนวนมาก และจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตในการใช้งาน เพราะติดการเรียนการสอน และในช่วงเวลาพักเที่ยงหรือในช่วงใกล้เวลาสอบมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ในด้านสถานที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมคือห้องอินเทอร์เน็ท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเดินซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งานของนิสิต นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบุคลากรซึ่งไม่เพียงพอต่อการดูแลห้องคอมพิวเตอร์ และการให้บริการนิสิต และควรปรับปรุงในด้านมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ อีกทั้งควรเพิ่มเติมการดูแลเกี่ยวกับไวรัสที่ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ และควรปรับปรุงราคาการให้บริการพริ้นเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของนิสิต ในด้านรูปแบบของห้องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในอนาคตพบว่าควรมีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางจำนวน 4 ห้อง ในแต่ละห้องมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 40 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของนิสิต รวมไปถึงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ โดยนิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้ในช่วงเวลา 7.00-20.00 น โดยจะมีเจ้าหน้าดูแลและให้บริการในแต่ละห้อง ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะมีโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสอนครบทุกเครื่อง และมีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้บริการคอมพิวเตอร์ในราคาที่เหมาะสม ในส่วนของห้องสมุดควรจัดห้องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง 1 ห้องๆ ละ 40 เครื่องเพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และงานวิจัย นอกจากนี้ควรจัดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาเฉพาะ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาสถิติศึกษา และสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็นสาขาที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทาง นอกจากนี้ทางคณะยังมีนโยบายในการให้บริการเช่า-ยืมโน้ตบุ๊ก เพื่อให้บริการแก่นิสิตอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ . (2551). การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ . 2551. "การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ . "การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ . การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.