ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
คำค้น : การดูดซับทางเคมี , การแยก (เทคโนโลยี) , ฝุ่น , อนุภาค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13495
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันได้มีการนำหอดูดซับมาใช้ในกระบวนการแยกสารทางวิศวกรรมเคมีอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและให้ประโยชน์มากมาย เทคนิคการแยกสารด้วยฟองแก๊ซแอฟรอนเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้ เนื่องจากสามารถแยกได้ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ จากงานวิจัยที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นในการดูดซับสารที่อยู่ในรูปของเหลว ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะประยุกต์ใช้ในการแยกอนุภาคฝุ่นออกจากกระแสก๊าซ ซึ่งถือเป็นมลภาวะทางอากาศภายในหอดูดซับโดยมีฟองแก๊ซแอฟรอนเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่น โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้แก่ ชนิดของสารลดแรงตึงผิว ความเร็วของอากาศ ความเร็วของฟองแก๊ซแอฟรอน ความเข้มข้นฝุ่นที่ทางเข้า ชนิดและขนาดของฝุ่นที่ป้อนเข้าสู่คอลัมน์ จากผลการทดลองพบว่าชนิดของสารลดแรงตึงผิวไม่มีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นโดยใช้ฟองแก๊ซแอฟรอน ดังนั้นกลไกการแยกน่าจะเป็นการชนแล้วยึดติดกันระหว่างอนุภาคฝุ่นกับผิวฟองแก๊ซแอฟรอน ส่วนผลการทดลองผลของสภาวะการดำเนินการพบว่า ประสิทธิภาพการดักจับจะสูงขึ้นเมื่อความเร็วของอากาศลดลงและความเร็วของฟองแก๊ซแอฟรอนเพิ่มขึ้น และความเข้มข้นฝุ่นที่ทางเข้าลดลง ส่วนชนิดของฝุ่นพบว่าลักษณะรูปร่างของฝุ่นมีอิทธิพลมากกว่าคุณลักษณะของพื้นผิวในเชิงความสามารถในการเปียกน้ำ นอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร จะมีประสิทธิภาพต่ำลงเมื่อเทียบกับความสามารถในการกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . (2547). การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . 2547. "การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . "การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.