ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , ศิริชัย ปริตโตทกพร , Chanjira Sinthanayothin , Suthee Phoojaruenchanachai , Sirichai Parittotakapron
คำค้น : Image processing , การประมวลผลภาพ computer Aided Diagnosis , คอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพ และคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , ศิริชัย ปริตโตทกพร , Chanjira Sinthanayothin , Suthee Phoojaruenchanachai , Sirichai Parittotakapron . (2543). แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , ศิริชัย ปริตโตทกพร , Chanjira Sinthanayothin , Suthee Phoojaruenchanachai , Sirichai Parittotakapron . 2543. "แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , ศิริชัย ปริตโตทกพร , Chanjira Sinthanayothin , Suthee Phoojaruenchanachai , Sirichai Parittotakapron . "แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , ศิริชัย ปริตโตทกพร , Chanjira Sinthanayothin , Suthee Phoojaruenchanachai , Sirichai Parittotakapron . แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.