ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : หทัยชนก อริยทันโตศรี
คำค้น : อัตลักษณ์ , พฤติกรรมผู้บริโภค , บัตรเครดิต , บริโภคนิยม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741426879 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13483
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลผ่านพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิต 2) ทัศนคติต่อบัตรเครดิตแต่ละประเภท 3) บบาทบัตรเครดิตในการกำหนดช่วงชั้นทางสังคมของบุคคล โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย เป็นบุคลากรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีอายุระหว่าง 31-50 ปี รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนหรือ 180,000 ต่อปีขึ้นไป เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้ 1) ผู้ใช้บัตรเครดิตเชื่อว่าอัตลักษณ์เชิงสัญญะของตนได้มาจากภาพลักษณ์ที่ธนาคารสร้างขึ้นผ่านสื่อประเภทต่างๆ ภาพลักษณ์ที่ธนาคารสร้าง คือ ผู้ใช้บัตรเครดิตเป็นบุคลที่ทันสมัย มีรายได้ดี มีรูปแบบชีวิตตามที่ถูกสื่อสร้างขึ้น มีรสนิยมดี และมีการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการที่ดี 2) สภาพทางสังคมของผู้ใช้บัตรเครดิตแตกต่างกันตามชนิดของบัตร กล่าวคือ ผู้ใช้บัตรประเภทแพลตตินั่มและบัตรทอง จะถูกมองว่ามีสภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ถือบัตรเงิน 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกถือบัตรเครดิต ได้แก่ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิประโยชน์ในฐานะสาชิก การบริการ ความมีชื่อเสยงของธนาคารและปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดคือ การได้รับการยอมรับจากสังคมผ่าประเภทของบัตรเครดิต

บรรณานุกรม :
หทัยชนก อริยทันโตศรี . (2549). กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยชนก อริยทันโตศรี . 2549. "กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยชนก อริยทันโตศรี . "กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
หทัยชนก อริยทันโตศรี . กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.