ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว
นักวิจัย : วีระวรรณ อริยจิตไพศาล
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , จรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาความคิดเห็นของแหล่งข่าวในเรื่องความถูกต้องเที่ยงธรรม ลักษณะความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมที่เกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม รวมทั้งวิเคราะห์ความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดควาไม่มถูกต้องเที่ยงธรรมของแหล่งข่าวต่างประเภทกัน งานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เคยมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว โดยแบ่งแหล่งข่าวเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง อาชญากรรม ไอที และสังคมทั่วไป รวม 32 ราย ส่วนที่สอง เป็นการสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว และนำเนื้อหาข่าวให้แหล่งข่าวดู 5 ราย และวิเคราะห์ความถูกต้องเที่ยงธรรมและปัจจัย ที่ส่งผลให้เกิดความถูกต้องเที่ยงธรรมของแหล่วงข่าวต่างประเภทกัน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ส่วนที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของแหล่งข่าวในเรื่องความถูกต้องเที่ยงธรรม สำหรับแหล่งข่าวที่เคยมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวนั้น พบว่า แหล่งข่าวอาชญากรรมมีความเห็นว่าเนื้อหาที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ส่วนแหล่งข่าวที่เหลือมีความเห็นว่าส่วนใหญ่ถูกต้อง และมักพบความผิดพลาดซึ่งมีตั้งแต่ระดับเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงมีผลกระทบต่อแหล่งข่าวอย่างรุนแรง ลักษณะความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมที่พบได้แก่ นักข่าวไม่ได้สัมภาษณ์แหล่งข่าวแต่นำไปเสนอ แหล่งข่าวพูดอย่างหนึ่ง แต่นักข่าวนำเสนออีกอย่างหนึ่ง นำประเด็นย่อยมาเป็นประเด็นใหญ่ พูดเกินจริง ตัดต่อ แต่งเติมข้อความที่นำเสนอ ทำให้ความหมายเปลี่ยน ตีความผิด การใส่ความเห็นของนักข่าว การนำเสนอข่าวด้านเดียว การพาดหัวข่าวหวือหวา ทำให้เข้าใจผิด และปัญหาการใช้ภาษา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ได้แก่ การใช้ภาษาของแหล่งข่าว บิดเบือนโดยเจตนา อคติ ทัศนคติ นักข่าวมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว นโยบายขององค์กร พื้นความรู้ของนักข่าว ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สัมภาษณ์ ประสบการณ์ในการทำข่าว การเตรียมพร้อมของนักข่าว บิดเบือนโดยไม่เจตนา การคัดลอกข่าว และธรรมชาติในการดำเนินงานของหนังสือพิมพ์ ส่วนที่ 2 พบว่า การนำเสนอเนื้อหานั้นส่วนใหญ่ถูกต้องและพบข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ แต่เนื้อหาที่ต้องการสื่อยังคงอยู่ ลักษณะความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมที่พบได้แก่ พูดอย่างหนึ่ง แต่นักข่าวไปเสนออีกอย่าง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ได้แก่ นักข่าวฟังผิด ตัดต่อ แต่งเติมข้อความที่นำเสนอ และความสามารถในการจับประเด็น ส่วนการวิเคราะห์ความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม ของแหล่วงข่าวต่างประเภทกัน พบว่า แหล่งข่าวทุกประเภทพบลักษณะความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมเหมือนกัน คือ พูดอย่างหนึ่ง นักข่าวนำเสนออีกอย่างหนึ่ง ตัดต่อ แต่งเติมข้อความเพื่อนำเสนอทำให้ความหมายเปลี่ยน และการใส่ความเห็นของนักข่าว ส่วนปัจจัยที่เหมือนกัน คือ บิดเบือนโดยเจตนา ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าวกับนักนักข่าว และนโยบายองค์กร

บรรณานุกรม :
วีระวรรณ อริยจิตไพศาล . (2549). ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระวรรณ อริยจิตไพศาล . 2549. "ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระวรรณ อริยจิตไพศาล . "ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วีระวรรณ อริยจิตไพศาล . ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.